Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen

Publication files not online:

Author: Jettinghoff, K. · Steenbeek, R.
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 5, 16, 189-194
Identifier: 278296
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · OUDERE ARBEIDSKRACHTEN · WERKLOZEN · TRAJECTBEMIDDELING REINTEGRATIE WERKLOZEN · BEROEPSREHABILITATIE REINTEGRATIE ARBEIDSGEHANDICAPTEN · ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING · ZIEKTEVERZUIMBELEID · NEDERLAND

Abstract

Het doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van gezondheidsherstel en terugkeer naar werk van werklozen. Het betreft een longitudinaal vragenlijstonderzoek van twee metingen met een jaar ertussen onder 870 werklozen uit de WW- en ZW-bestanden van oktober 2005. Uit dit onderzoek blijkt dat ziek zijn op de eerste meting de belangrijkste voorspeller vormt voor (nog steeds) ziek zijn een jaar later. Voor werkhervatting blijkt de belangrijkste belemmerende factor een hogere leeftijd te zijn. Van de werkloze 55-plussers in onze dwarsdoorsnede van de WW- en ZW-bestanden is slechts 3,6% na een jaar weer aan het werk. Herstel van zieke werklozen kan bevorderd worden door vroegtijdig contact met de zieke werkloze, meer aandacht voor de gezondheidsproblemen, stimuleren van zelfvertrouwen en een positieve mening over werk, en het leveren van meer "maatwerk" door UWV, CWI en re-integratiebedrijven. Om werkhervatting te bevorderen is het van belang ervoor te zorgen dat het aannemen van oudere werklozen wordt gestimuleerd en dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar worden afgestemd. De lage kans op werk van ouderen staat op gespannen voet met het streven van het kabinet tot verhoging van de arbeidsparticipatie.