Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie aanbesteding UWV 2001-2005

Author: Brenninkmeijer, V. · Wevers, C. · Zwinkels, W. · Eekert, P. van · Donders, P. · Laarhoven, K. van · Dorscheidt, E.
Type:report
Date:2006
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274993
Report number: 22517/10165
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Efficiency · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Arbodiensten · Commerciele arbeidsbemiddeling · Aanbesteding · Inkoop · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV

Abstract

Sinds de invoering van SUWI in 2002 is de reïntegratiemarkt geprivatiseerd en is er sprake van een grootschalige aanbesteding van reïntegratiecontracten door UWV. In de loop der tijd is er veel veranderd, zowel rondom de aanbestedingsprocedure als ontwikkelingen op de reïntegratiemarkt, zoals de IRO en de reïntegratiecoach. UWV wil hier graag op inspelen en heeft TNO en BMC verzocht de aanbestedingsprocedure van de afgelopen jaren te evalueren. Diverse procedures zijn al eerder door TNO en UWV geëvalueerd, en door UWV aangepast en verbeterd. Dit onderzoek is breder van opzet en kijkt naar de gang van zaken en de effectiviteit en doelmatigheid van de aanbesteding door UWV in de periode 2001 - 2005. Met name naar mogelijkheden voor innovatie van de reïntegratiedienstverlening en van het aanbestedingsproces. Daarnaast is onderzocht of de aanbestedingsprocedures – en de veranderingen daarin in de loop der tijd – bijdragen aan de realisatie van de centrale SUWI-doelstellingen: Werk boven uitkering, klantgerichtheid en doelmatigheid. Deelnemers in de evaluatie waren UWV, SZW, reïntegratiebedrijven, Borea en ketenpartijen. De conclusies hebben betrekking op 5 hoofdthema's: stroomlijning aanbestedingsproces, o.a. transparantie, kwaliteitsborging en IRO; strategie en beleid, o.a. doelgroepenbeleid; financieringswijze; contractmanagement; effectiviteit aanbesteden. In het algemeen is de aanbestedingsprocedure aanmerkelijk verbeterd en, in overleg met partijen, gestroomlijnd.