Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Prioritering van branches en ketens voor de versterking van arbobeleid rond chemische stoffen : eindrapport

Author: Jongen, M. · Marquart, H. · Nossent, S. · Visser, R. · Zwetsloot, G.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274514
Report number: 17396-9/2003/14785
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Interviews · Innovatie · Nederland · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Chemische stoffen · Arbobeleid bedrijven · Gevaarlijke stoffen · Bedrijfstakken · Literatuuronderzoek

Abstract

Tussen 2003 en 2007 wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt) de veiligheids- en gezondheidsrisico's bij het beroepsmatig gebruik van stoffen minimaliseren. Ter voorbereiding van VASt verrichtte TNO Arbeid in het voorjaar van 2003 een inventariserend onderzoek naar de stoffenproblematiek, ontwikkelingen, innovatievermogen en kennisinfrastructuur rond stoffen in een groot aantal branches. Het onderzoek omvatte onderzoek van literatuur en databases, telefonische interviews met 56 brancheorganisaties en drie workshops met arboprofessionals en brancheorganisaties. De risicoperceptie van de brancheorganisaties komt redelijk met de literatuurgegevens overeen. Eindconclusie is dat in een groot aantal branches en ketens versterking van het stoffenbeleid een zinvolle zaak lijkt, waarvoor er bovendien vaak al goede aanknopingspunten bestaan. De aanstaande dialoog tussen het ministerie van SZW en het veld zal het beeld uit het onderzoek verder kunnen aanscherpen.