Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie van de train-de-trainer en scholing betreffende Eetplezier & Beweegkriebels (nu Een gezonde start)

Author: Beltman, M. · L'Hoir, M.P.
Type:report
Date:2012
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 471010
Report number: R10201
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Inleiding. In 2009 is gestart met “Eetplezier & Beweegkriebels. Ontwikkelen, uitrollen en evalueren van de scholing voor (aanstaande) pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang.” Het doel van dit project is om door middel van scholing van (aanstaande) pedagogisch medewerkers te realiseren dat het Kinderdagverblijf (KDV), de Peuterspeelzaal (PSZ) en Voorschool een omgeving wordt die de ontwikkeling van een gezond eet- en beweeggedrag bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar positief beïnvloedt. Methode In september 2011 is een tweedaagse train-de-trainer georganiseerd om docenten op te leiden voor de scholing Eetplezier en Beweegkriebels. Daarnaast heeft een aantal ROC’s en KDV’en meegedaan met een pilotstudie. De deelnemers hebben vooraf en na afloop van de scholing een vragenlijst ontvangen. Resultaten De tweedaagse train-de-trainer werd gevolgd door 14 gecertificeerde docenten. Over het algemeen waren deze docenten erg enthousiast over de scholing en geven zij aan over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de scholing uit te voeren. De scholing Eetplezier en Beweegkriebels is gegeven door docenten die de trainde- trainer hadden gevolgd aan 53 deelnemers. Slechts 19 deelnemers hebben de vragenlijst beantwoord (21%). De doelstelling om de pedagogisch medewerkers (in opleiding) te laten beschikken over voldoende kennis op het gebied van voeding, bewegen en opvoeding hieromtrent is niet behaald. Minder dan de helft van de deelnemer weet na afloop van de scholing het juiste antwoord op vragen over de onderwerpen schijf van vijf, duur borstvoeding, nieuw voedsel proberen, overgewicht herkennen, BMI, positief opvoeden, gewoontevorming, stimuluscontrole, imitatieleren, leren door instructie, opvoedstijlen, straffen en ethiek. Wel lijken de pedagogisch medewerkers (in opleiding) na afloop van de scholing te beschikken over voldoende vaardigheden om het gesprek over deze thema’s met ouders aan te gaan en zijn zij in staat zelf voorbeeldgedrag t.a.v. voeding en beweging te vertonen naar de kinderen die zij verzorgen (eigen effectiviteit). Verder blijkt dat het aanpassen van het gezondheidsbeleid op KDV’en en PSZ ten aanzien van voeding en beweging (en automatisch opvoeding), hoe hiernaar te handelen niet haalbaar is voor veel pedagogisch medewerkers (in opleiding). Conclusie Over het algemeen wordt de scholing goed beoordeeld en de docenten zien de meerwaarde ervan in. Aangezien niet alle doelstellingen van de scholing zijn behaald, is een aantal aanpassingen gemaakt. Deze zijn doorgevoerd in de definitieve materialen. Het onderdeel over opvoeding is vereenvoudigd en aangevuld met illustratieve filmfragmenten. Het kijken naar voorbeelden in plaats van het lezen van voorbeelden sluit beter aan bij SPW niveau 3. Er is een onderscheid gemaakt in de materialen voor SPW 3 en SPW 4. Bovendien is meer variatie aangebracht in de opdrachten. Tenslotte is de leesbaarheid van de materialen verbeterd.