Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Risico's ziekenhuiszorg in avond, nacht en weekend moeten beter afgedekt

Author: Anonymous
Type:report
Date:2011
Publisher: Inspectie voor de Gezondheidszorg
Place: Utrecht
Identifier: 521652
Keywords: Safety · Risico's · Ziekenhuizen · Patiëntveiligheid · Healthy for Life · Healthy Living · 2013 Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

In 2008 startte de inspectie het inventariserende onderzoek naar de vraag of de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen overdag verschilt van de patiëntveiligheid in de avond-, nacht- en weekenduren. Deze vraagstelling vroeg een wetenschappelijke benadering en daarom besteedde de inspectie een deel van het onderzoek uit aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). De resultaten van de in deze studie uitgevoerde deelonderzoeken naar oversterfte in avond-, nacht- en weekenduren in de Nederlandse ziekenhuizen komen overeen met de resultaten van internationale onderzoeken. Evenals in de internationale onderzoeken kon een causaal verband tussen oversterfte en tekortkomingen in de zorgverlening niet worden aangetoond. Met betrekking tot sterfte werd een wisselend beeld gevonden. In de verloskunde een verhoogde perinatale sterfte voor een selecte groep in de avond en nacht, maar niet in het weekend. Voor het Cerebro Vasculair Accident, ongecorrigeerd voor de ernst van de aandoening bij opname, verhoogde sterfte in weekend, nacht en in de vroege ochtend en voor heupfracturen een verlaagde kans op sterfte voor opnames in de avond. De aard en methode van onderzoek maken het niet mogelijk causale verbanden te leggen tussen de hogere sterfte en mogelijke zorgtekorten. Dat maakt nader onder-zoek naar deze causale relaties van belang. Het niet kunnen aantonen van het causale verband betekent evenwel niet dat wij kunnen overgaan tot de orde van de dag. Er zijn voldoende aanwijzingen voor de rechtvaardiging van de conclusie dat de risico’s voor de zorgverlening in de zieken-huizen tijdens avond-, nacht- en weekenduren beter kunnen en moeten worden afgedekt. De deelonderzoeken naar de wijze waarop de zorg tijdens avond-, nacht-, en weekenduren veelal is georganiseerd in de ziekenhuizen hebben risicovolle factoren voor de patiëntveiligheid in beeld gebracht, al zijn die risico’s verschillend voor de drie onderzochte zorgprocessen. Risico’s ontstaan met name als gevolg van ontoereikende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, bij piek-drukte en in situaties waarin specifieke deskundigheid is vereist. Met name in de verloskunde kunnen op ieder moment acute veranderingen optreden in de situatie van moeder en kind die vragen om bijstelling van behandelbeleid.