Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arbeidsgehandicapten 2006 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening

Author: Lautenbach, H. · Cuijpers, M. · Kösters, L.
Type:book
Date:2007
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) TNO
Place: Den Haag
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 177471
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Bewegingsstoornissen · Psychiatrie · Geestelijke stoornissen

Abstract

Sinds april 2000 heeft het CBS, op verzoek van het ministerie van SZW, in de Enquête beroepsbevolking (EBB) vragen opgenomen over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten. In de eerste Monitor Arbeidsgehandicapten zijn indicatoren ontwikkeld om arbeidsgehandicapten, hun aandoeningen en hun arbeidsgerelateerde kenmerken, in kaart te brengen. Daarna is steeds de ontwikkeling van de cijfers ten opzichte van vorige jaren aan bod gekomen m.b.t: belemmeringen bij het uitoefenen en vinden van werk, en de verschillen ten aanzien van arbeidsparticipatie naar doelgroep of aard van de aandoening; inzicht vergroten in de doelgroep voor het re-integratiebeleid en welke mensen bemiddelbaar zijn; inzicht vergroten in welke maatregelen naar mening van de geïnterviewden getroffen zijn ter preventie van uitval uit het werk en/of reintegratie. De resulaten van deze 5e monitor laten onder meer zien dat in 2002 nog 44% van de arbeidsgehandicapten een betaalde baan had, in 2006 was dat 40%. Wel is het aandeel werkzame arbeidsgehandicapten ten opzichte van 2005 niet verder gedaald. De groep werkzame arbeidsgehandicapten blijft echter wel achter ten opzichte van de totale bevolking van 15-64 jaar. Een vrij grote groep arbeidsgehandicapten die niet wil of kan werken blijft vrijwel volledig buiten het gezichtsveld van het CWI. Rug- en nekklachten, klachten aan armen of benen, als ook psychische klachten en ernstige hoofdpijn blijken belemmerend te werken bij het uitvoeren of verkrijgen van werk.