Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Veelzijdige loopbanen : een literatuurstudie

Attachments

Author: Keijzer, L. · Cremer, R.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275287
Report number: R07006/031-11458.01.
Keywords: Arbeidsparticipatie · Employability · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Vervroegde uittreding · VUT · Werk-thuis conflict · Gezondheid · Bedrijfsfinancien · Financieel beheer · Verhouding bedrijfsleiding werknemers

Abstract

In deze literatuurstudie zijn factoren onderzocht die bepalend zijn voor de ontwikkeling van een veelzijdige loopbaan en factoren die een rol spelen bij de beslissing van werknemers om (vroegtijdig) met werken te stoppen. Het doel van de inventarisatie is inzicht te krijgen in de onderwerpen die in het kader van een veelzijdige loopbaan onderbelicht zijn. De geraadpleegde studies laten zien dat om tot een veelzijdige loopbaan te komen de attitude en het gedrag van zowel werkgever als werknemer van belang is. Er komen verschillende factoren naar voren die leiden tot een veelzijdige loopbaan. Voor werknemers zijn dit o.m. leeftijd en goede gezondheid, financiële situatie/ pensioenregelingen, persoonlijke sociale overwegingen mbt bijvoorbeeld zorgverantwoordelijkheden, persoonlijke flexibiliteit in balans tussen werk-privé en werk-gezondheid, en persoonlijke netwerken. Vanuit werkgeversperspectief zijn bepalende loopbaanfactoren o.a. leer- en ontplooiingskansen, positieve werksfeer (waaronder binding werkgever-werknemer), gedrag en attitude leidinggevende. Voor enkele factoren die vanuit het werknemersperspectief van belang zijn, kan de werkgever verantwoordelijkheid nemen, zoals bij het employability beleid of de arbeidsomstandigheden ( financieel en sociaal). De volgende thema’s in de literatuur over loopbanen zijn onderbelicht: leeftijdscohorten; maatregelen die op korte of lange termijn effect laten zien; verschuivende competenties; kennis/ervaringsconcentratie.