Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Zijn ouderen minder productief?

Author: Looze, M.P. de · Oeij, P.R.A. · Blok, M.M. · Groenesteijn, L.
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 3, 23, 240-249
Identifier: 278153
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Modellenonderzoek · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Competenties · Oudere arbeidskrachten · Prestatie · Menselijk arbeidsvermogen · Aanstellingsvoorwaarden

Abstract

Het streven naar een hogere arbeidsparticipatie van oudere werknemers wordt belemmerd door een hardnekkige (negatieve) beeldvorming over hen: men heeft grote twijfels over hun prestatievermogen, dit geldt voor zowel kenniswerk als fysiek zwaar werk. In dit artikel, wordt aan de hand van de literatuur, de relatie tussen leeftijd en arbeidsprestatie beschreven. Daarbij wordt ook ingegaan op de onderliggende factoren. Een denkmodel wordt geïntroduceerd waarin deze factoren zijn weergegeven in verband met de prestatie. De literatuur biedt een wisselend beeld. Veel studies vinden geen verband, andere studies wijzen op een patroon waarbij een toename in arbeidsprestatie wordt gevolgd door een afname en waarbij de ligging van de piek aanzienlijk verschilt tussen de verschillende studies. Uit het denkmodel, met name uit de prestatiebepalende factoren, nl. de competenties en vermogens in samenhang met de functie-eisen, is de situatieafhankelijkheid van de relatie tussen leeftijd en prestatie te begrijpen. Tegenover de afname van lichamelijke vermogens en 'vloeiende' cognitieve vermogens op hogere leeftijd, is een toename te zien in de gekristaliseerde vermogens (verbale vermogens) en een toename in opgebouwde kennis en ervaring. Het model biedt daarnaast zicht op concrete beleidsrichtingen met betrekking tot het presteren van ouderen.