Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Hoezo mobiel : loopbaanperspectieven van Piwers

Publication files not online:

Author: Korver, T. · Stark, K. · Bruin, M. de
Type:report
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 275055
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Gevangenissen · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Arbeidsmobiliteit · Mobiliteit binnen een beroep · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Bedrijfscultuur

Abstract

De functie Penitentiair Inrichtingen Werker (Piw-er) wordt gezien als een fuikfunctie er is daarom onderzocht hoe de doorstroom vanuit de functie verbeterd kan worden. Gebruik makend van reeds eerder, onder meer door TNO Arbeid, verricht onderzoek naar de Piw-functie zijn in 3 instellingen een aantal groepsgesprekken met Piw-ers en leidinggevenden en P&O-functionarissen gehouden. De thema’s waren de functie zelf, de gepercipieerde doorstroommogelijkheden, de behoefte daaraan en het feitelijke gebruik ervan, uitstroom naar de externe arbeidsmarkt en het zicht erop, en de instrumenten en faciliteiten die nu al (kunnen) worden ingezet om de doorstroom te bevorderen. De resultaten laten onder meer zien dat de functie positief gewaardeerd wordt, maar dat er sprake is van fuikwerking: loopbaanpaden voor de functie (vanuit de functie naar andere functies) zijn afwezig. Het probleem ligt wel bij de organisatie daar rondom en er is sprake van een ‘eilandencultuur’: instellingen horen bij maar staan los van clusters, clusters staan los van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), DJI staat los van de externe arbeidsmarkt en van de collectieve sector en de vele baanmogelijkheden die daar worden geboden dan wel kunnen worden aangeboord. De oplossingen verwijzen naar veranderingen in de organisatie(cultuur). Daarbij gaat het eerder om de fasering en fine-tuning van (aangekondigde) maatregelen en instrumenten dan om het nieuwe instrumenten.