Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Een I/D-baan is een echte baan

Attachments

Author: Smit, A.
Type:article
Date:2001
Source:Sociaal bestek, 11, 63, 31-32
Identifier: 276683
Keywords: Workplace · Nederland · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Chronische werkloosheid · Langdurige werkloosheid · Werkloosheidsbestrijding · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Loonsuppletie · Loonsubsidie

Abstract

In het rapport "Aan de slag" doen topambtenaren aanbevelingen voor een effectiever arbeidsmarktbeleid. Hoewel aan het inhoudelijke nut van I/D-banen (= Melkertbanen) niet meer gewtijfeld wordt, ligt de regeling zelf wel onder vuur. Te vaak blijken Melkertbaners in de doorstroomfase toch af te vallen; voor het in het arbeidsproces houden van deze mensen zijn dus nieuwe impulsen nodig. Te denken valt aan initiatieven voor betere begeleiding (o.a. werkervaring, arbeidsritme), taal- en cultuurcursussen te bieden, de mogelijkheden voor combinatie arbeid en zorg e.d. Ook de werkgevers hebben ondersteuning nodig, omdat het hen vaak aan kennis over de doelgroep ontbreekt. Het faciliteren hiervan is op dit moment een belangrijke beleidsvraag. Nu gedacht wordt aan het regulier maken van gesubsidieerde arbeid, moet de discussie over herziening van het arbeidsmarktbeleid daar ook over gaan. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2001,nr.11.