Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De aanbesteding van reïntegratiecontracten : lessen voor de toekomst

Publication files not online:

Author: Vinke, H. · Cremer, R.
Type:article
Date:2001
Source:Maandblad reïntegratie, 9, 1, 36-39
Identifier: 276686
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsparticipatie · Indienstneming van gehandicapten · Sectorraden · Arbeid door gehandicapten · LISV TICA · Administratiekosten uitvoeringsorganen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV

Abstract

Dit artikel stelt de evaluatie van private reïntegratiebedrijven centraal in het kader van het evaluatieonderzoek naar de aanbestedingsprocedures van reïntegratietrajecten door TNO Arbeid. 295 reïntegratiebedrijven zijn voor dit onderzoek geënqueteerd met als uitkomst dat er veel ontevredenheid is over de communicatie met de uvi's en de weging van de gunnigcriteria en dat er nog nauwelijks sprake is van echte marktwerking. Voor de toekomst dienstmen zich af te vragen of aanbesteden wel de juiste manier is; met de toenemende individualisering komt de verantwoordelijkheid voor reïntegratie steeds meer bij de te reïntegreren werknemers zelf te liggen. Verder zou er een kwaliteitskeurmerk moeten komen om partijen helderheid te verschaffen over het dienstenpakket en is een duidelijke vastlegging van de positie van de cliënt noodzakelijk. Het is nu nog te onduidelijk welke rechten en plichten zij precies hebben.