Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kwaliteit bij reïntegratiebedrijven : ervaringen en opvattingen in de praktijk

Author: Cremer, R.
Type:report
Date:2001
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 170554
Report number: 6576/2520010
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Openbare dienstverlening · Kwartaire sector · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsongeschiktheid · Openbaar bestuur · Overheidsdiensten · Verplichte sociale verzekeringen

Abstract

Dit onderzoek heeft ten doel vast te stellen hoe de commerciële reïntegratiemarkt zich heeft ontwikkeld op het vlak van kwaliteiten en kwaliteitsborging van de dienstverlening. Er is nagegaan hoe ver betrokken partijen zijn in het denken over kwaliteit, waar behoefte aan is en wat haalbaar is. Daartoe is in het najaar 2000 een oriënterend vragenlijstonderzoek uitgevoerd bij reïntegratiebedrijven en zijn een aantal interviews gehouden met medewerkers van publieke opdrachtverstrekkende instanties, gemeenten en Uvi's. De uitkomsten geven aan dat reïntegratiebedrijven 'op hun manier' met de kwaliteit van dienstverlening bezig zijn. Het ontbreekt echter aan een raamwerk waarbinnen de verschillende partijen overeenstemming vinden in de opvattingen over kwaliteitsbeleid. Reïntegratiebedrijven hebben behoefte aan inhoudelijke richtlijnen aangaande te hanteren procedures, hun kwaliteiten van diensten en te stellen eisen aan professionals. Het zijn concrete behoeften die voorafgaan aan de borging van kwaliteit. Ten aanzien van denken over kwaliteit ligt er bij gemeenten een sterk accent op de begeleiding van de cliënt. De Uvi's daarentegen benadrukken meer de kwaliteit van de procedures.