Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arbeidsgehandicapten 2004 : arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening

Author: Beckers, I. · Lautenbach, H. · Cuijpers, M.
Type:book
Date:2005
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Place: Den Haag
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
series:
Werkdocumenten / SZW
Identifier: 176135
Report number: 349
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Statistieken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Gehandicapten · Chronisch zieken · Arbeid door gehandicapten · Arbeid door chronisch zieken · Arbeidsmarktstatistieken · Werkloosheidscijfers · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening · Arbeidsmarktpositie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen

Abstract

In de Monitor Arbeidsgehandicapten zijn drie hoofddoelen te onderscheiden. Het eerste doel is inzicht te krijgen in de belemmeringen die mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap ervaren bij het uitoefenen en vinden van werk. Het tweede doel is meer inzicht te verkrijgen in de doelgroep voor het reïntegratiebeleid en welke mensen bemiddelbaar zijn. Het derde doel is inzicht te verkrijgen in welke maatregelen naar mening van de geïnterviewden getroffen zijn ter preventie van uitval uit het werk en/of reïntegratie en hoe het treffen van deze maatregelen zich in de tijd ontwikkelt. Ook in deze vijfde monitor worden vooral de veranderingen in de tijd beschreven. Nadat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven worden persoonskenmerken en kenmerken van de werkkring beschreven van personen met een arbeidshandicap. Daarna worden gekeken naar de verschillende soorten aandoeningen en waardoor mensen belemmerd worden in het uitvoeren of verkrijgen van werk en bij welke aandoeningen er welke aanpassingen nodig zijn. Vervolgens wordt beschreven hoeveel mensen en welke mensen aanpassingen nodig hebben.