Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Tevreden cliënt, geslaagde reïntegratie?

Attachments

Author: Cremer, R. · Brenninkmeijer, V. · Blonk, R.W.B.
Type:report
Date:2002
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274428
Report number: 12395/25007
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Clienten klanten · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Enquetes

Abstract

In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de samenhang tussen tevredenheid van cliënten van de reïntegratiedienstverlening, hun motivatie en verwachtingen en het plaatsingsresultaat. Deelnemers aan dit onderzoek werden geworven via verschillende reïntegratiebedrijven. Uiteindelijk hebben 104 personen deelgenomen aan dit onderzoek. De belangrijkste en meest opmerkelijke conclusie is dat cliëntsatisfactie niet samenhangt met het al dan niet vinden van een baan na het reïntegratietraject. Wel vinden cliënten, naarmate zij tevredener zijn, dat het traject hen in algemene zin meer heeft opgeleverd. Een andere belangrijke conclusie is dat de mate van cliëntsatisfactie samenhangt met de initiële motivatie en verwachtingen van de cliënt. Een derde belangrijke conclusie is dat cliëntsatisfactie uit vijf verschillende factoren is samengesteld. Deze dimensies zijn: de kwaliteit van de consulent, ervaren nut, bereikbaarheid, vrijwilligheid en inspraak en de kwaliteit van de informatie. De conclusies uit dit project zijn belangrijk voor de inzet en interpretatie van het 'instrument' cliënttevredenheid.