Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Coördinatie tussen activering en zekerheid

Publication files not online:

Author: Haan, H.F. de · Verboon, F.C.
Type:report
Date:2000
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274210
Report number: r0000226
Keywords: Nederland · Case studies · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Verzorgingsstaat · Welvaartsstaat · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Armoede

Abstract

In opdracht van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions in Dublin heeft TNO Arbeid onderzoek verricht in het kader van het project 'Integrated approaches to active welfare and employment policies'. Dit rapport is het Nederlandse 'national report'. In de eerste twee hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan op het Nederlandse sociale zekerheidsbeleid en het activerend arbeidsmarktbeleid. In het derde hoofdstuk staat het herstructureringsproces van de Nederlandse verzorgingsstaat centraal. Dit proces kan worden opgevat als een poging om de institutionele coördinatie tussen beide beleidsterreinen te verbeteren. Het vierde hoofdstuk bevat een drietal casestudies: de eerste casestudy gaat over het project Samenwerking Werk en Inkomen (SWI) en het daaropvolgende en nog veel ingrijpender proces Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI), de tweede casestudy behandelt het Grotestedenbeleid (GSB) en de derde casestudy gaat over de armoedeval. De drie casestudies vormen een overtuigend bewijs voor de complexiteit van het streven naar meer samenhang en coördinatie tussen sociale zekerheid en activerend arbeidsmarktbeleid.