Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Monitoring ziekteverzuimgegevens

Publication files not online:

Author: Vuuren, C.V. van
Type:book
Date:1999
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274233
ISBN: 90-6365-177-5
Keywords: Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Arbobeleid bedrijven · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Werkgeversorganisaties · Assurantiebedrijven · Verzekeringsmaatschappijen · Nederland

Abstract

Het doel van deze studie is na te gaan welke activiteiten van de nulde lijn (bedrijven en instellingen), de eerste lijn (arbodiensten en hun branche- of werkgeversorganisaties, Uitvoeringsinstanties (UVI's) en verzekeraars) en van de tweede lijn (onderzoeks- en registratie-instellingen) gewenst zijn om de monitoring van ziekteverzuimgegevens van de grond te krijgen, zodat op efficiënte wijze betrouwbare en toegankelijke verzuimgegevens kunnen worden verkregen. Hiervoor werd onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de vraag van partijen naar ziekteverzuimgegevens en het aanbod van verzuimgegevens op elkaar af te stemmen. Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: (1) Welke behoefte hebben de verschillende partijen die betrokken zijn bij de arbozorg aan informatie over ziekteverzuim?; (2) Welke informatie is beschikbaar over ziekteverzuimgegevens?; (3) Sluiten de behoeften van partijen aan verzuimgegevens aan op de beschikbare gegevens over ziekteverzuim en achtergrondkenmerken?; (4) Zo nee, aan welke voorwaarden moeten worden voldaan wil een afstemming tussen de vraag en aanbod gerealiseerd kunnen worden?