Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Lunchwandelen: de relatie tusen bewegen, groene omgeving en de gezondheid van werknemers

Publication files not online:

Author: Middelkoop, M. van · Gijsbertse-Lanting, J.H.
Type:book
Date:2002
Publisher: Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
Place: Den Haag
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 293759
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Gezondheid · Bedrijfsfitness · Personeel · Werknemers · Bedrijfscultuur · Groenvoorziening

Abstract

Projectgroep bestaat uit ir. J.C.A.M. Bervaes (Alterra), ir. NJ. Bosma (Ministerie van LNV), drs. A.J. van Golen (stichting Recreatie), dr. IJ.M. Hendriksen (T§O Arbeid), dr. V.H. Hildebrandt (TNO Arbeid) & dr.ir. M. van Middelkoop (Stichting Recreatie). Hoewel in sommige publiekstijdschriften en voorlichtingsmateriaal gunstige effecten worden toegeschreven aan wandelen in de lunchpauze, is er in de (international) onderzoeksliteratuur nauwelijks aandacht voor dit onderwerp. De opdracht voor dit onderzoek was: Wat is er bekend over werknemers en wandelen tijdens de lunchpauze? En welke belemmerende en/of stimulerende rol speelt de groene omgeving hierin? In overleg met het ministeire van LNV is besloten om een literatuurverkenning uit te voeren die een brug slaat over kennis met betrekking tot (1) het bewegen van werknemers in het algemeen en 'lunchwandelen'in het bijzonder en (2) de rol die fysieke (groene) en sociale omgeving speelt bij het stimuleren van beweging. Op basis van de resultaten van deze literatuurverkenning zullen TNO Arbeid en Alterra, onderzoeksinstiuut voor de groene ruimte, vervolgens empirische gegevens verzamelen en experimenten uitvoeren met betrekking tot lunchwandelen en de rol die de groene ruimte daarbij speelt.