Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Rapportage geleidelijke werkhervatting

Author: Besseling, J.J.M. · Boer, W.E.L. de · Fermin, B.M.F.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 173539
Report number: 15734/25134
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie arbeidsgehandicapten · Therapie · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · LISV · TICA · UVI · UWV

Abstract

Dit rapport is voor TNO Arbeid de afronding van het project 'geleidelijke werkhervatting', waarvoor het Lisv in 2001 subsidie had toegekend. Geleidelijke werkhervatting is een succesvol reïntegratietraject voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Betwijfeld werd, onder andere door het Lisv, of de populariteit van dit instrument in verhouding staat tot de bedoeling ervan, zowel in termen van het gehele reïntegratie-instrumentarium als in termen van handhaving en regels van de WAO-claimbeoordeling. Het Lisv wilde door onderzoek tot een éénduidige afbakening en normering komen van geleidelijke werkhervatting, deze delen met deskundigen in het veld en zicht krijgen op de manier waarop de uitvoering ermee omgaat. Door verwikkelingen rondom het ontstaan van het UWV is het onderzoek echter gestagneerd en nu voortijdig afgerond met deze rapportage. Als bijlagen zijn diverse artikelen over arbeidongeschiktheid opgenomen en een besluit tot subsidieverlening door het Lisv aan TNO Arbeid.