Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werkgevers over het functioneren en ziekteverzuim van hun (ex)arbeidsongeschikte werknemers

Author: Vuuren, T. van · Besseling, J. · Sanders, J. · Bruin, M. de
Type:report
Date:2005
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274815
Report number: 20076/27310
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Werklozen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland · Statistieken

Abstract

Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan perspectieven op succesvolle arbeidsreïntegratie voor herbeoordeelde (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Om dit doel te bereiken is er behoefte aan een realistisch beeld van de praktijkervaringen van werkgevers met de reïntegratie van deze werknemers. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: Welke feitelijke ervaringen hebben werkgevers die hervatte (ex-)arbeidsongeschikten in dienst hebben (genomen). Na een inleiding en een bespreking van de onderzoeksmethode wordt stilgestaan bij de kenmerken van hervatte (ex-)arbeidsongeschikten, en bij kenmerken van de organisatie en aanpak van reïntegratie. Daarna worden de uitkomsten van werkhervatting weergegeven en worden tips en suggesties voor leidinggevenden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op het Servicecentrum Werkgevers en Reïntegratie. Geconcludeerd wordt onder meer dat werkgevers op grond van hun feitelijke ervaring stellen dat hun hervatte werknemer qua functioneren niet of nauwelijks onderdoet voor andere werknemers op de afdeling. Wat betreft het ziekteverzuim van werknemers oordelen leidinggevenden dat ruim driekwart van de hervatte werknemers minder dan of hoogstens evenveel verzuimt als de gemiddelde werknemers op de afdeling.