Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verzuimanalyse kan snel tot verbeteractie leiden

Author: Bruin, M. de · Willemsen, M. · Heemskerk, F.
Type:article
Date:2003
Source:Gids voor personeelsmanagement, 6, 82, 21-24
Identifier: 276910
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Hoger leidinggevend personeel · Managers · Hoger kader · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Ziekteverzuimbegeleiding · Arbobeleid bedrijven · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Nederland

Abstract

Het regelmatig analyseren van verzuimcijfers vormt een belangrijk onderdeel van een gericht Arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid (AVR-beleid). Aan de hand van een verzuimanalyse kunnen concrete verbeteracties, gericht op de specifieke problematiek binnen een organisatie, worden opgesteld. Vanzelf begint een goede verzuimanalyse met een zorgvuldige verzuimregistratie. De auteurs onderscheiden drie verzuimmaten: het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie en de gemiddelde verzuimduur. Naast de drie verzuimmaten is het nuttig om een streefcijfer, met name voor het verzuimpercentage, op te nemen. Een streefcijfer geeft het gewenste verzuim aan en is waardevol als het een doelstelling betreft die volgens het principe van SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) is opgesteld. Het gaat bij verzuimanalyse niet alleen om cijfermateriaal. Ook andere informatiebronnen zijn nuttig. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan diepte-interviews met medewerkers en leidinggevenden en bilaterale gesprekken tussen medewerker en leidinggevende.