Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bemiddelingsproblematiek of problematiek van de zeer moeilijk bemiddelbaren : een zoektocht naar kritische variabelen

Author: Cremer, R. · Tijken, J.H.
Type:report
Date:2000
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 170262
Report number: r9900526/2590009
Keywords: Workplace · Nederland · Werklozen · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsbemiddeling · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering · Arbeidsongeschiktheid

Abstract

In deze studie, gebaseerd op literatuuronderzoek en veldstudie, in het kader van het SZW-TNO meerjaren onderzoeksprogramma is antwoord gezocht op de volgende algemene vraag: welke verklarende factoren zijn er voor de problematiek van de zeer moeilijk bemiddelbare groep werklozen? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vraag wordt onderscheid gemaakt tussen attitude kenmerken van de cliënt, kenmerken van het proces zelf en werkwijze van de professional. Uit de analyse moet duidelijk worden welk advies gegeven kan worden om de gesignaleerde problemen te verhelpen en voorkomen. Uitgaande van ervaringen en opvattingen van professionals bij het werken met de doelgroep wordt gezocht naar 'best practice' voorbeelden. Synthese van problematische ervaringen en goed werkende procedures vormen de basis voor aanbevelingen over hoe het beter kan.