Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Vergelijking van de KIVPA en de SDQ als signaleringsinstrument voor problemen bij adolescenten in de Jeugdgezondheidszorg

Author: Vogels, A.G.C. · Siebelink, B.M. · Theunissen, M. · Wolff, M. de · Reijneveld, S.A.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 442789
Report number: LS 2011.011
Keywords: Health · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Dit onderzoek werd ernstig belemmerd door een moeizame dataverzameling. Oorspronkelijk was deze gekoppeld aan het periodieke onderzoek door de jeugdgezondheidszorg in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De dataverzameling is vervolgens klassikaal aangepakt waardoor wel voldoende gegevens verzameld werden ( er zijn gegevens verzameld van 762 leerlinge) om de belangrijkste vragen van dit onderzoek – namelijk de vergelijking van de kwaliteiten van de KIVPA en de SDQ SR als mogelijke signaleringsinstrumenten – te beantwoorden. In vergelijking met andere vergelijkbare onderzoeken heeft het onderzoek slechts gedeeltelijk plaats kunnen vinden in de normale praktijk van de jeugdgezondheidszorg. Dat betekent dat minder zekerheid bestaat over de externe validiteit van de resultaten voor de populatie zoals de jeugdgezondheidszorg die in het voortgezet onderwijs normaal gesproken onderzoekt en de wijze waarop dat dan gebeurt. De onderzoekers concluderen dat geen duidelijke voorkeur kan worden uitgesproken voor de KIVPA of de SDQ-SR. Beide instrumenten hebben een vergelijkbare validiteit en bieden eenzelfde meerwaarde boven signalering op basis van beschikbare informatie uit dossiers en het gesprek tijdens het periodieke onderzoek. Vanuit psychometrisch standpunt bestaat er geen bezwaar om de KIVPA, desgewenst, te vervangen door de SDQ SR. Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om voor de SDQ Totale Probleemscore ten behoeve van de signalering in de jeugdgezondheidszorg een afkappunt te hanteren van 12 en hoger. Voor de KIVPA zou dat 6 en hoger moeten zijn. Dan wordt, gemeten aan de YSR een specificiteit van tenminste 0,90 gerealiseerd en een sensitiviteit van ongeveer 0,75.De validiteit en de meerwaarde van de SDQ-SR blijken wat lager te zijn dan die van de SDQ Parent Form bij gebruik in groep 7 van het basisonderwijs. Ook het ontbreken van een onderscheidend vermogen tussen adolescenten die momenteel contact hebben met een hulpverlener voor psychosociale problematiek wijst op een mindere sensitiviteit van de SDQ SR bij adolescenten. Wanneer de CBCL als criteriummaat wordt gebruikt, kan het gebruik van de SDQ Parent Form, naast de SDQ Self Report of de KIVPA extra en relevante informatie bieden.