Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

WETA: inzicht krijgen in welzijnscondities van taakgroepen

Publication files not online:

Author: Peeters, M. · Clarenbeek, J.
Type:article
Date:2002
Source:Bedrijfskundig Vakblad, 3, 10-17
Identifier: 276964
Keywords: Workplace · Welzijn · Arbeid in groepsverband · Teamwork · Taakgroepen · Produktiemanagement · Produktie-organisatie · Organisatie van de arbeid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Sociotechniek · Organisatieontwerp · Arbeidsvoldoening · Arbeidssatisfactie

Abstract

In de periode 1999-2000 is de WETA (Welzijn bij taakgroepen)-methode van TNO Arbeid ingezet bij een onderzoek naar het effect van interventies in productieorganisaties op het welzijn van productiemedewerkers en hun directe leiding. Met interventie wordt hier bedoeld een organisatieverandering waarbij de verdeling van uitvoerende en regelende arbeid in de organisatie fundamenteel is gewijzigd met het werken in (taak)groepen of zelfsturende teams. In deze bijdrage wordt de WETA besproken. Met behulp van de WETA is gekozen voor een conditionele benadering van welzijn. Enerzijds biedt dit oplossingsrichtingen om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren, anderzijds worden mogelijkheden geboden inefficiënties in de arbeidsorganisatie op te lossen. Eerst wordt een uiteenzetting van het begrip welzijn gegeven. Vervolgens wordt aan de hand van het Karasek-model gewerkt aan een sociotechnische operationalisatie van het begrip welzijn. De systematiek vraagt om een vertaalslag naar het niveau van taakgroepen, waarna het stappenplan van de WETA volgt. Een toepassing wordt beschreven. Als laatste is er een opsomming van enige voor- en nadelen van de WETA.