Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

NIPG onderzoeksvragenlijst arbeidsinhoud : constructie en eerste toets op betrouwbaarheid en validiteit

Author: Dhondt, S. · Houtman, I.
Type:report
Date:1992
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Identifier: 164551
Report number: 92.088
Keywords: Workplace · Welzijn · Stress · Risco-Analyse · Storingsanalyse · Taakinhoud · Arbeidssatisfactie · Weba · Nova

Abstract

Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directoraat-Generaal van de Arbeid is aan het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg-TNO (NIPG-TNO) opdracht verleend om een vragenlijst voor werknemers te ontwikkelen die is gebaseeerd op de bestaande WEBA-methodiek, aangevuld met twee extra modules: één over werkdruk en één over emotioneel belastende factoren in het werk. Deze vragenlijst wordt de NIPG Onderzoeksvragenlijst Arbeidsinhoud-WEBA (NOVA-WEBA) genoemd. Naast de ontwikkeling van de vragenlijst is tevens een empirisch onderzoek uitgevoerd waarin deze op een aantal aspecten van betrouwbaarheid en validiteit is onderzocht.