Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verraderlijk effectief : prestatiemeting van reïntegratie en activering deel 2

Author: Vos, E.L. de · Genabeek, J. van · Blonk, R.W.B. · Brenninkmeijer, V. · Fermin, B.M.F. · Heyma, A.O.J. · Koning, P.W.C. · Zwinkels, W.S.
Type:report
Date:2005
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274724
ISBN: 90-5986-148-5
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkloosheidsbestrijding · Prestatie · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Activerende arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering

Abstract

De overheid investeert de komende vijf jaar tientallen miljarden euro’s in de activering en reïntegratie van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. Dit thema, gekoppeld aan het concept van een ‘activerende sociale zekerheid’, blijft dus actueel. Dat geldt ook voor de discussie over effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid. Burgers spreken de overheid nadrukkelijk aan op de resultaten van beleid. Hierdoor komen onderwerpen zoals effectiviteit, doelmatigheid en kwaliteit van beleidsmaatregelen steeds meer in de belangstelling te staan. Dit boek anticipeert op deze ontwikkeling. Het gaat dan in de eerste plaats om de vraag of het arbeidsmarktbeleid effectief is en zo ja voor wie? Deze publicatie gaat ook in op de vraag wanneer arbeidsmarktbeleid effectief is en vooral wat de kritieke succesfactoren zijn in het uitvoeringsproces. Er wordt ook aandacht besteed aan de vraag waarom interventies effectief zijn. Helpt reïntegratiedienstverlening een individuele werkloze om naar werk te gaan zoeken, te solliciteren en werk te accepteren en welke psychologische aspecten zijn daarbij van belang?