Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Samen op weg naar een duurzaam mobiliteitssysteem

Author: Korz, S. · Weterings, R.
Type:book
Date:2011
Publisher: Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) ; TNO
Place: Den Haag
Identifier: 473700
ISBN: 978-94-91040-38-2
Keywords: Economics · Infrastructures · Information Society · Society · SP1 - Strategy & Policy 1 · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Duurzame mobiliteit is een noodzaak én een kans. Aangezien de behoefte aan verplaatsing van mensen en goederen blijft groeien is dé uitdaging voor ons mobiliteitssysteem voor de komende 10 jaar om in die behoefte te voorzien op een betrouwbare, betaalbare, schone, stille en veilige manier. Dat biedt ook kansen voor versterking van economische slagkracht (nieuwe businesskansen en kennisexport) en leefbaarheid in ons land. De publicatie Samen op weg naar een duurzaam mobiliteitssysteem is een inspirerende visie op de toekomst van mobiliteit. Met deze visie leggen TNO en Den Haag Centrum Strategische Studies (HCSS) de inhoudelijke basis voor een transitieprogramma waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun initiatieven bundelen om duurzame innovaties in het mobiliteitsdomein te versnellen. In deze studie zijn modellen uit de systeemdynamica gebruikt om goed zicht te krijgen op de beslissende relaties binnen het mobiliteitssysteem, die kunnen zorgen voor duurzame veranderingen in dat systeem: Klassiek leidt economische groei tot een groei in mobiliteit. Dit automatisme is te doorbreken met innovaties als het Nieuwe Werken en produceren op afstand. Het is cruciaal de beschikbare capaciteit op onze infrastructurele netwerken (weg, water en spoor) optimaal te benutten. Door inzet van Intelligente Transport Systemen (ITS) is een betere verdeling van transport over de bestaande infrastructuur en in de tijd mogelijk. Een goed voorbeeld in de logistiek is ‘Synchromodaliteit’ , in personenvervoer is goede multimodale reisinformatie een goed voorbeeld. Meer mobiliteit hoeft niet automatisch te leiden tot meer nadelige effecten voor mens en milieu, mits de voertuigen schoner, stiller en veiliger kunnen voortbewegen. Dit is mogelijk met bijvoorbeeld elektrische voertuigen, maar vereist ook een ander mobiliteitsgedrag. Tenslotte is het nodig de infrastructurele netwerken zelf minder kwetsbaar te maken voor incidenten. Soms dienen de netwerken hiervoor uitgebreid te worden met extra verbindingen zodat een robuust netwerk ontstaat dat alternatieve routes mogelijk maakt.