Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

TNO anno 1999

Publication files not online:

Author: Geus, A.C. de
Type:article
Date:2000
Source:TVVL Magazine, Februari, 2, 29, 68-69
Identifier: 329570
Keywords: Economics

Abstract

TNO is als Groot Technologisch Instituut (GTI) goed bekend bij het bedrijfsleven in Nederland. Hoe TNO in de afgelopen jaren veranderd is van een kennisgedreven organisatie naar een meer marktgeoriënteerde en marktgedreven organisatie is minder bekend. Als grootste GTI richt TNO zich volgens haar missie op " het ver-sterken van de concurrentiekracht van het (Nederlandse) bedrijft-leven en op het ondersteunen van overheden». De organisatie TNO is bij wet geregeld en heeft daardoor een bijzondere positie. De overheid draagt tegenwoordig circa 25% van de TNO-omzet bij teneinde de kennisopbouw binnen TNO en de positie van TNO als betrouwbaar en onafhankelijk te kunnen waarborgen. De res-terende 75% moet TNO als contractresearchorganisatie in de nationale en internationale markt veroveren. Eind jaren '80 en begin jaren '90 heeft de omslag van de organisatie er toe geleid dat het personeelsbestand terugliep van circa 5000 naar 3000 medewerkers. Sinds de tweede helft van de '90 jaren groeit TNO weer en is op weg naar circa 5000 medewerkers in 2000. In figuur 1 is te zien hoe de omzet van TNO zich ontwikkelt