Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Project "verandering van spijs" : deelrapportage 6 : Stappenplan 'organisatie loopbaancentrum'1

Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275297
Report number: APRO/2007.214.11410
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Personeelswerving · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Netwerkplanning · Kosten-batenanalyse · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging

Abstract

De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. De onderzoeksfase bestond uit een literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek en kwalitatief onderzoek bij loopbaancentra naar loopbaanbeleidspraktijken. De onderzoeken hebben ontwerpeisen opgeleverd voor de verbetering van de begeleiding door loopbaanadviseurs. De implementatie en toetsing ervan in vier loopbaancentra in zorginstellingen in de 2de helft van 2006, toont onder meer aan dat direct betrokkenen van loopbaancentra graag concrete hulpmiddelen willen hebben om een nieuw loopbaancentrum op te zetten of de prestaties van een bestaand loopbaancentrum te verbeteren. Daarom is dit stappenplan ontwikkeld dat uit de volgende onderdelen bestaat: 1. Opdrachtgever en contract. 2. Netwerken met andere organisaties. 3. Kosten en baten loopbaanactiviteiten. 4. Communicatieplan leidinggevenden. 5. Communicatieplan loopbaankandidaten. 6. Communicatieplan externe werving. Elk onderdeel wordt afgesloten door een hoofdstuk 'Advies' met hulpmiddelen en suggesties.