Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Versneld en toch realistisch. Ontwikkeling van een snellere zoutkristallisatietest

Publication files not online:

Author: Hees, R.P.J. van · Lubelli, B.A.
Type:bookPart
Date:2012
Publisher: Delft
Place: Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers
Source:Duurzame instandhouding; TNO - NVMz studiedag, 32-42
Identifier: 452882
Keywords: Materials · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · BM - Building Materials · TS - Technical Sciences

Abstract

Zoutkristallisatie is een van de meest voorkomende bedreigingen voor historische gebouwen. Zouten, aanwezig in poreuze materialen kunnen in interactie met vocht schade veroorzaken. Omdat vocht essentieel is voor dit schadeproces, kan onder sommige omstandigheden een ingreep, die verdere vochttoetreding tegengaat, een oplossing voor het probleem betekenen. Wanneer het materiaal al een aanzienl'rjke hoeveelheid zout bevat, kunnen echter zelfs wisselingen in de RV van de omgevingslucht nog kristallisatie en oplossingscycli teweeg brengen en daarmee schade veroorzaken. Maatregelen als ontzouten kunnen dan overwogen worden. Soms is er dusdanige schade aan bijvoorbeeld (pleister)mortel ontstaan dat materiaal vervangen moet worden. Wanneer b¡j een restauratie steenachtig materiaal moet worden aangevuld of vervangen en er tegelijk een vocht- en zoutbelasting in de constructie aanwezig is, moeten nieuwe materialen worden gekozen die zowel compatibel zijn met de al aanwezige historische materialen als een zo hoog mogelijke duuzaamheid bezitten onder de gegeven condities. Het gedrag en daaraan gekoppeld de duuzaamheid van steenachtige materialen, zoals bakteen, natuursteen en moftels (variërend van pleisters tot voegmoftels) onder zoutbelasting kan sterk verschillen. Het is daarom buitengewoon nuttig zowel voor de producent als de verwerker, maar ook voor de gebouweigenaar wanneer ten behoeve van bijvoorbeeld een ingreep in een historisch gebouw de duurzaamheid van verschillende moftels kan worden geëvalueerd in een versnelde test in het laboratorium. Wanneer een dergelijke test effectief is kan namelijk binnen relatief kofte tijd ook een uitspraak worden gedaan over het te verwachten gedrag in de praktijk. Zo'n test kan zeker ook zijn nut hebben in het kader van productontwikkeling: bijvoorbeeld voor de ontwikkeling of verbetering van zoutbestendige pleister- of metselmortels, Veel bestaande kristallisatietesten, zoals de RILEM test (RILEM 1998) blijken echter bijvoorbeeld bij toepassing op pleisters, uiteindelijk vaak niet effectief en zeker niet snel genoeg