Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Tussenevaluatie Arbeidsadviseur : rapportage januari - mei 2005

Author: Bruijn, W. de · Fermin, B.M.F. · Breninkmeijer, V. · Bavel, H.W.M. van · Leeuwen, M.S.E. van
Type:report
Date:2005
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274808
Report number: 19916/25454
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Herscholing · Bijscholing · Omscholing · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Clienten · Klanten

Abstract

Naar aanleiding van een advies van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is per 1-7-- 2004 een nieuwe functie ingevoerd binnen de keten van werk en inkomen, namelijk de arbeidsadviseur. Deze onafhankelijke adviseur die op vrijwillige basis informatie en advies verstrekt aan werkzoekenden met vragen over werk en reïntegratie. Om de onafhankelijkheid te borgen worden de arbeidsadviseurs aangestuurd door een landelijke stuurgroep bestaande uit de LCR, UWV, CWI en Divosa. De functie is ingevoerd voor een periode van 2 jaar. Gedurende die periode wordt de organisatie en het functioneren van de arbeidsadviseurs gevolgd. Deze tussenevaluatie betreft een rapportage over de periode januari t/m mei 2005 en gaat over de implementatieperiode. Er is gebruik gemaakt van: interviews met 12 arbeidsadviseurs; een klanttevredenheidsonderzoek en registraties van arbeidsadviseurs over aantallen klantcontacten en type vragen. Uit de interviews blijkt dat de functie nog niet volledig is geïmplementeerd, de relatief korte voorbereidingstijd en het feit dat de meeste arbeidsadviseurs slechts enkele maanden actief zijn. Daarnaast waren nog niet alle randvoorwaarden (werkplek, PC, toegang tot informatiesystemen en PR-materiaal) bij aanvang goed geregeld. Opvallend is dat de arbeidsadviseurs aangeven dat zij zelf veel hebben moeten organiseren om aan de slag te kunnen. De klanten geven over het algemeen een positief oordeel over de arbeidsadviseurs.