Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Perinatale sterfteverschillen in Amsterdam

Author: Ravelli, A.C.J. · Steegers, E.A.P. · Rijninks-van Driel, G.C. · Abu-Hanna, A. · Eskes, M. · Verhoeff, A.P. · Buitendijk, S.E. · Stronks, K. · Post, J.A.M. van der
Type:article
Date:2011
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 6, 36, 17-23
Identifier: 538552
Keywords: Health

Abstract

Doel In Amsterdam werd onderzocht of er per stadsdeel verschillen waren in perinatale sterfte en of deze verklaard konden worden door risicofactoren zoals etniciteit en sociaal­ economische status (SES). Opzet Cohortonderzoek.Methode Het onderzoek had betrekking op 73.661 eenlinggeboorten in Amsterdam, Diemen en Ouder­Amstel, vastgelegd in de Perinatale Registratie Nederland over de jaren 2000­ 2006. Met logistische regressieanalyse werd bepaald of perinatale sterfte verschilde per stadsdeel, waarbij rekening werd gehouden met risicofactoren. Resultaten Per jaar werden gemiddeld in Amsterdam 10.525 kinderen geboren en overleden er 114 (10,8 per 1000 (‰)). Het landelijk gemiddelde perinatale sterftecijfer was 9,9‰. In 3 stads­ delen was de perinatale sterfte 1,5­2 maal zo hoog als het landelijk gemiddelde: Zuidoost (21‰), Slotervaart (14‰) en Zeeburg (14‰). Maar de sterfte in de stadsdelen ZuiderAmstel (5‰), Oud­Zuid (7‰), Centrum en Osdorp (8‰) was 20­50% lager. De hoge kans op perinatale sterfte in stadsdeel Zuidoost (od­ dsratio: 2,1; 95%­BI: 1,9­2,6) hing samen met een oververtegenwoordiging van vrouwen met verhoogde risico’s; Creools/Hindoestaanse etniciteit, lage SES en vroeggeboorte. De effecten van pariteit en etniciteit op peri­ natale sterfte verschilden per stadsdeel. Een verhoogd effect werd gezien in Zeeburg voor hoge pariteit en bij Turkse/Marokkaanse vrouwen. In Slotervaart was het sterfterisico verhoogd (oddsratio: 1,8; 95%­BI: 1,3­2,5), maar dit werd niet verklaard door de bestu­ deerde factoren. Conclusie Amsterdam had stadsdelen met sterk ver­ hoogde en sterk verlaagde perinatale sterfte. De prevalentie van risicofactoren verschilde per stadsdeel en de effecten van etniciteit en pariteit waren niet homogeen. Gedifferen­ tieerd beleid en onderzoek is daarom nood­ zakelijk.