Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Trends Transities TNO

Author: Hagdorn-van der Meijden, E.
Type:book
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Delft
Institution: Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Identifier: 510133
ISBN: 90-5986-443-6
Keywords: Economics · Staf · Directie en Diensten

Abstract

Elke vier jaar stelt TNO een strategisch plan op waarin we beschrijven hoe wij onze missie invullen. Dit plan beschouwen wij als onze offerte aan de samenleving. Trends Transities TNO is de titel van onze nieuwe strategie voor de periode 2015-2018. ---- Trends : Onze nieuwe strategie is een weerslag van trends in maatschappij en technologie die wij waarnemen. We zien mondiaal ingrijpende veranderingen op vrijwel elk denkbaar gebied, van cybercrime tot gepersonaliseerde medicatie, van biochemie tot slimmere mobiliteit. Uitdagingen zijn mondiaal, de oplossingen ook. Kennis moet sneller grootschalig tot toepassing worden gebracht. Immers, de ontwikkelingen gaan sneller en de valorisatie moet daarom ook versnellen. De uitdagingen vragen om verschillende soorten kennis, over technologie en over gedrag. Het belang van commitment van partijen, publiek en privaat is groot. Wij zien ook dat nieuwe vormen van samenwerken doorzetten. ---- Transities : Transities kenmerken zich door vele gelijktijdige veranderingen die op elkaar ingrijpen. Ze vragen om geïntegreerde innovaties. Het multidisciplinaire profiel van TNO sluit hier op aan. In nauwe afstemming met haar stakeholders heeft TNO vijf transities gedefinieerd waarop wij ons zullen richten. Deze zijn in lijn met de uitdagingen en ambities van de Topsectoren en de maatschappelijke thema’s in NL en in Europa. Deze vijf transities zijn: * Industrie: van economische stagnatie naar groei in hoogtechnologische industrie * Gezond Leven : van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag * Defensie en Veiligheid : van veelsoortige dreigingen naar beheersbare risico’s * Leefomgeving : van knelpunten door urbanisatie naar vitale stedelijke regio’s * Energie : van conventionele bronnen naar duurzame energiesystemen. ---- Samenwerken en verbinden : In onze nieuwe Strategie gaan wij er van uit wij dat innovaties meer en meer gecreëerd worden in samenwerking met andere organisaties, instellingen, universiteiten en overheden, nationaal en internationaal. Wij zetten daarbij onze multidisciplinaire kennis in en verbinden dat met het topsectorenbeleid en publieke en private partijen in Nederland en daarbuiten. Dit doen we in open innovatie programma’s en contractonderzoek, altijd gericht op het duurzaam versterken van het welzijn van de samenleving en de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven. De waarde die innovaties creëren, zijn niet alleen van economisch belang, maar tevens van sociaal en maatschappelijk belang. We werken samen met overheden, bedrijven (grootbedrijf en mkb), universiteiten en andere instellingen voor toegepaste kennis zoals de Nederlandse TO2-partners DLO, NLR, ECN, Deltares en Marin en gerenommeerde buitenlandse instituten als Fraunhofer, IMEC, VTT en MIT.