Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Inzetbaarheid van lager opgeleiden : ervaringen van branches en organisaties met employability, werkgeverschap op afstand en gesubsidieerde arbeid

Author: Smit, A. · Stark, K. · Schie, J. van · Revenboer, A. · Minderhoud, K.
Type:report
Date:2004
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274630
Report number: 27007
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Ongeschoolde arbeidskrachten · Laaggeschoolde arbeidskrachten · Ongeschoolde arbeid · Laaggeschoolde arbeid · Arbeidsvoorwaarden · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Gepremieerde en gesubsidieerde sector

Abstract

In dit rapport staan de uitkomsten van een onderzoek van TNO Arbeid naar nieuwe arbeidscondities bij lager opgeleiden en de gevolgen daarvan voor het personeelsbeleid van organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aan TNO toegewezen overheidsfinanciering op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding voor het onderzoek was de geringe aandacht in theorie en praktijk voor de inzetbaarheid van lager opgeleiden, terwijl allerlei ontwikkelingen dit wel noodzakelijk maken. Het onderzoek sluit aan bij eerdere onderzoeken van TNO Arbeid naar de onderkant van de arbeidsmarkt en de arbeidsinpassing van langdurig werklozen. In het onderzoek is nagegaan welke ontwikkelingen van invloed zijn op de arbeidscondities van lager opgeleiden en wat dit betekent voor de inzetbaarheid van deze werknemers. Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van lacunes in kennis, personeelsbeleid en/of methodieken op het gebied van de inzetbaarheid van lager opgeleiden bij branches en organisaties.