Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Een beter leven door een gezonde mond? [A better life by means of a healthy mouth?]

Publication files not online:

Author: Verrips, G.H.W.
Type:article
Date:2011
Source:Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 3, 118, 123-125
Identifier: 533100
doi: DOI:10.5177/ntvt.2011.03.10105
Keywords: Health · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Mortaliteit en morbiditeit zijn niet langer de enig relevante uitkomstmaten voor preventie en curatie, want levenskwaliteit en de waardering van mensen van hun gezondheidstoestand spelen steeds meer een beslissende rol in de besluitvorming over preventie en curatie. Het doel van het wetenschapsgebied levenskwaliteit is de levenskwaliteit van mensen in relatie tot hun gezondheid te bestuderen en meetbaar te maken. Van belang is de determinanten ervan te achterhalen en kosteneffectieve, evidence-based interventies ter waarborging en verbetering van levenskwaliteit te ontwikkelen. Recentelijk is voorgesteld levenskwaliteit te beschouwen als model in plaats van een begrip. Definitieproblemen behoren dan tot het verleden en de problematiek van de vele nuanceringen in bestaande meetinstrumenten verschuift naar de theoretische modellering van de determinanten van levenskwaliteit.