Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

The Connected Traveller - Factors affecting travel behaviour on an individual and network level

Publication files not online:

Author: Goede, M. de · Faber, F. · Boertjes, G.J. · Vonk, T. · Hof, T.
Type:report
Date:2010
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Identifier: 529645
Report number: TNO-DV 2010 IN148
Keywords: Traffic

Abstract

Ondanks snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van verkeersinformatie is er nog steeds onvoldoende kennis over de complexe relaties tussen het gebruik van deze informatie en de effecten op reisgedrag. Meer kennis leidt tot een betere aansluiting bij de behoeften van reizigers bij de ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen. Bovendien kunnen inzichten worden verkregen ten aanzien van de effecten van specifieke informatie op verkeersstromen en kunnen er methoden worden ontwikkeld om de regulatie van deze stromen te verbeteren. Het voornaamste doel van dit project was op basis van literatuuronderzoek en expert-kennis inzicht te krijgen in de belangrijkste factoren die van invloed zijn op individueel reisgedrag en de effecten van dit gedrag op verkeersnetwerken. Deze factoren zijn onder te verdelen op verschillende niveaus:- de reiziger (socio-economische factoren, cognitieve factoren, persoonlijkheid, reismotief, ervaring & bekendheid met omgeving), - de verkeersomgeving (type en betrouwbaarheid van route, route alternatieven, reistijd en – afstand, kosten), - informatie (kwaliteit en soort) en - context (weer en parkeerfaciliteiten). Veel factoren blijken invloed te hebben op reisgedrag, wat impliceert dat dit gedrag ook op veel niveaus is te beïnvloeden. Over het algemeen laten de effecten van informatie op reisgedrag echter grote variatie zien en lijkt het gebruik van reisinformatie beperkt. Een oorzaak hiervan kan zijn dat het moeilijk is om met reisinformatie goed aan te sluiten op de diversiteit in individuele voorkeuren. Een mogelijke oplossing hiervoor is bestuurders onder te verdelen in groepen met overeenkomstige reisvoorkeuren, zodat informatie-criteria kunnen worden bepaald waarmee de grootste effecten (wat betreft gebruik van informatie en effecten op het reisgedrag) kunnen worden behaald. Om te bekijken hoe verschillende groepen reizigers, onderverdeeld op basis van hun reisvoorkeuren en –idealen, factoren waarderen die van invloed zijn op hun reiskeuzes is binnen dit project een kleinschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat over het algemeen verschillen in persoonlijke reisvoorkeuren geen effect hebben op de waardering van factoren die direct aan een reis zijn gerelateerd, zoals reistijd en aantal routealternatieven. Wel gebruiken reizigers (de ‘bewuste reizigers’) die de factoren ‘omgeving’ en ‘persoonlijke gezondheid’ (meer indirecte factoren) relatief belangrijker vinden vaker het OV en de fiets. Dit duidt erop dat voornamelijk modaliteitskeuzen afhankelijk zijn van opvattingen en idealen met betrekking tot mobiliteit.Op netwerkniveau blijkt dat voor routekeuzen en reistijdkeuzen het nut van informatie het grootst is (reistijdreductie). Ondanks dat er enige kennis beschikbaar is over de effecten op netwerkniveau van informatie op DRIPS, zijn er echter weinig gegevens over de effecten van informatie via andere kanalen, zoals navigatiesystemen. De mogelijke effecten van reisinformatie op modaliteitkeuzen, keuzen van locatie en activiteit lijken gering. Ondanks het feit dat er veel kennis beschikbaar is over het soort reisinformatie dat reizigers prefereren (kwantitatief, prescriptief, routeduur), is de kwantitatieve kennis over de rangorde van belangrijkheid van factoren en de interactie tussen verschillende factoren beperkt. Deze kennis is noodzakelijk om toepassingen en oplossingen verder te kunnen ontwikkelen. Ook het betrouwbaar modelleren van effecten van reisinformatie op netwerkniveau vergt een diepgaander inzicht in deze effecten.