Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Frequentie en determinanten van episiotomie in de tweedelijnsverloskunde in Nederland [Frequency and determinants of episiotomy in Dutch gynaecologist-supervised deliveries]

Publication files not online:

Author: Zondervan, K.T. · Buitendijk, S.E. · Anthony, S. · Rijssel, E.J.C. van · Verkerk, P.H.
Type:article
Date:1995
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 9, 139, 449-452
Identifier: 232913
Keywords: Health · Academic Medical Centers · Adult · Confidence Intervals · Delivery, Obstetric · English Abstract · Episiotomy · Ethnic Groups · Extraction, Obstetrical · Female · Gynecology · Human · Netherlands · Obstetrics · Odds Ratio · Parity · Pregnancy

Abstract

Doel. Bepalen van de frequentie van episiotomie in de tweedelijnsverloskunde, alsmede onderzoeken van risicofactoren die van invloed zijn op de kans op episiotomie in de tweede lijn. Plaats. Nederlandse ziekenhuizen en poliklinieken. Opzet. Observationeel onderzoek. Methoden. Er werden gegevens gebruikt van 65.313 vaginale bevallingen van levendgeboren eenlingen, geregistreerd in de tweedelijns Landelijke Verloskunde Registratie (LVR-2) van 1990. De invloed van kenmerken van moeder, kind, zwangerschap en bevalling op de kans op episiotomie werd eerst ongecorrigeerd berekend en vervolgens in een logistisch regressiemodel. Resultaten. In 39 van alle tweedelijnsbevallingen werd episiotomie verricht. In de groep vaginale bevallingen van levendgeboren eenlingen was dit percentage 46. Naast bekende factoren (pariteit, instrumentgebruik, partusduur) beïnvloedde ook etniciteit de kans op episiotomie: bij mediterrane, creoolse en Hindoestaanse vrouwen werden minder episiotomieën verricht dan bij Nederlandse vrouwen (odds ratio (OR): 0,47; 95-betrouwbaarheidsinterval (95-BI): 0,44-0,51). Gynaecologen en assistent-geneeskundigen gynaecologie verrichtten, na correctie voor mogelijke verstorende factoren, meer episiotomieën dan verloskundigen (OR: 1,54; 95-BI: 1,46-1,63). In academische ziekenhuizen werden minder episiotomieën verricht dan in grote niet-academische ziekenhuizen (OR: 0,81; 95-BI: 0,76-0,87). Conclusie. De beslissing tot episiotomie lijkt niet alleen af te hangen van factoren die de kans op perineale ruptuur of op foetale complicaties vergroten, ook het type zorgverlener en het type ziekenhuis lijken van invloed.