Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Richtlijn: JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Author: Vink, R. · Wolff, M. de · Broerse, A. · Heerdink, N. · Sleuwen, B. van · Kamphuis, M.
Type:report
Date:2016
Publisher: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ)
Place: Utrecht
Identifier: 534937
Keywords: Health · JGZ richtlijnen · Kindermishandeling · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en emotionele mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik en combinaties van deze vormen. Er is een scala aan signalen die kunnen duiden op kindermishandeling. Ook zijn er diverse risicofactoren waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat die de kans dat kindermishandeling ontstaat, vergroten. Het is belangrijk dat je als JGZ-professional kennis hebt van deze signalen en risicofactoren en weet hoe je moet handelen wanneer die bij jeugdigen en hun ouders voorkomen. Ook moet je kennis hebben van factoren die juist beschermend kunnen werken. Dit betekent dat je als JGZ-professional open moeten staan voor signalen, risico- en beschermende factoren en deze actief moeten onderzoeken en uitvragen. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vormt in deze richtlijn de kapstok voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Daarnaast wordt in deze richtlijn het signaleren en handelen bij specifieke thema’s rond kindermishandeling besproken, namelijk kindermishandeling rond de geboorte (prenataal en Abusive Head Trauma), psychische en psychiatrische problematiek bij ouders, verwaarlozing, kindermishandeling gepleegd door derden en vrouwelijke genitale verminking (VGV).