Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie: inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie

Attachments

Author: Reith, J.H. · Albracht, S.P.J. · Bleijlevens, B. · Hagen, W.R. · Stams, A.J.M. · Keltjens, J.T. · Claassen, P.A.M. · Akkerman, I. · Wijffels, R.H. · Zeeman, G. · Lier, J.B. van · Groenestijn, J.W. van · Jansen, D.
Type:report
Date:2003
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Identifier: 822581
Report number: ECN-C--03-021
Keywords: perspectieven · biologische methaanproductie · anaërobe vergisting · biologische waterstofproductie · waterstof · inventarisatie · stimulering ontwikkeling · Methaan · perspectieven · biologische methaanproductie · anaërobe vergisting · biologische waterstofproductie · waterstof · inventarisatie · stimulering ontwikkeling · Methaan · perspectieven

Abstract

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie door onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologische waterstof- en methaan productie; en identificatie van de visie van de deelnemende onderzoekers ten aanzien van de potentiële betekenis en toepassingen van biologische H2 en CH4 productieprocessen voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en kansrijk geachte onderzoeksrichtingen, en mogelijkheden voor bevordering van de verdere ontwikkeling en praktijk implementatie. Onderzoek en expertise op het gebied van biologische waterstof en methaan productie bij Nederlandse kennisinstellingen staan op een hoog peil. Gezien het vóórkomen van zowel gedeelde als complementaire expertise biedt samenwerking tussen de twee werkgebieden een duidelijke toegevoegde waarde. De meerwaarde voor duurzame ontwikkeling betreft met name hernieuwbare energieproductie (H2, CH4) uit biomassa- en reststromen, het sluiten van nutriënt en waterkringlopen, en de ontwikkeling van goedkope waterstofkatalysatoren voor brandstofcellen en voor de vervanging van chemische reacties (hydrogenering, "water-gas-shift") door biologische alternatieven. Belangrijke onderzoeksrichtingen op het gebied van zowel biologische waterstof als methaan productie worden geïdentificeerd. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor de bevordering van de verdere ontwikkeling.