Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Behandeling en reïntegratie van RSI-patiënten : verkennende inventarisatie van activiteiten en meningen van RSI-deskundige behandelaars

Author: Kraker, H. de · Blatter, B.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 274578
Report number: R0315703
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Werkdruk · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Interviews · Case studies · Stress · Geestelijke overbelasting · Therapie · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Repeterende arbeid · TNO

Abstract

De effectiviteit van behandelmethoden bij Repetitive Strain Injuries (RSI) is nog nauwelijks wetenschappelijk aangetoond. Om een beter inzicht in de gehanteerde methoden te krijgen voor zowel behandeling als reïntegratie heeft TNO Arbeid een onderzoek onder RSI deskundige behandelaars uitgevoerd. Naast inzicht in de gehanteerde behandelingen was een doel van dit onderzoek te inventariseren wat de meningen waren over een aantal kwesties ten aanzien van RSI waar de wetenschap nog geen antwoord op heeft. Ondanks het geringe aantal interviews (8), is er een grote hoeveelheid informatie over de inzichten, behandelingen en reïntegratieadviezen verzameld. Maatwerk lijkt belangrijk bij de keuze voor een behandeling. Het is belangrijk eerst een totaalbeeld van de situatie te krijgen voordat een behandel- en reïntegratieplan opgesteld worden. De grote invloed van stress en werkdruk werd door alle behandelaars onderkend. Ook het regelmatig en langdurig herhalen van bewegingen wordt door alle behandelaars genoemd als één van de oorzaken van RSI. Alle behandelaars zien regelmatig bewegen als een bevorderende factor en het nemen van absolute rust is voor geen enkele behandelaar een oplossing.