Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie : beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek : TNO study on the effects of GSM and UMTS signals on well-being and cognition: review and recommendations for further research

Attachments

Type:book
Date:2004
Publisher: Gezondheidsraad (Gr)
Place: Den Haag
Institution: TNO Kwaliteit van Leven · KvL
series:
Advies / Gezondheidsraad
Identifier: 174341
ISBN: 90-5549-528-X
Report number: 2004/13
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Telefoon · Telefoonappratuur · Straling · Risicoanalyse

Abstract

In september 2003 publiceerde TNO de resultaten van een onderzoek naar de effecten op het welbevinden en op cognitieve functies van blootstelling van proefpersonen onder gecontroleerde omstandigheden aan elektromagnetische velden in de vorm van GSM en UMTS-achtige signalen (het COFAM-onderzoek). Er zijn twee groepen proefpersonen onderzocht. Groep A bestond uit mensen met gezondheidsklachten die zij toeschrijven aan blootstelling aan elektromagnetische velden, doorgaans afkomstig van antennes van GSM-basisstations. Groep B uit mensen die dergelijke klachten niet hadden. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek concluderen de TNO-onderzoekers dat er een negatieve invloed uitgaat van een UMTS-achtig signaal op het welbevinden in beide groepen. Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft de commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad in dit advies een oordeel over de wetenschappelijke kwaliteit van het TNO-onderzoek. Bovendien doet de commissie voorstellen voor replicatie- en vervolgonderzoek en beantwoordt zij vragen over de definitie van het begrip welbevinden en over de consequenties van een eventuele vermindering daarvan.