Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Monitor Duurzame Inzetbaarheid: Resultaten 2014, Trends sinds 2010 en Methodologie

Author: Kraan, K.O. · Sanders, J.M.A.F.
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 533648
Report number: TNO 2016 R10330
Keywords: Workplace · Inzetbaarheid · Werknemers · Productief · Leeftijd · Werkgevers · Oudere werknemers · Healthy for Life · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Duurzame inzetbaarheid van werkenden is te karakteriseren als het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd. Dit rapport zet uiteen hoe TNO sinds 2010 de duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers en het DI-werkgeversbeleid monitort met een ‘dashboard duurzame inzetbaarheid’. Het dashboard DI (Figuur 1) omvat een twintigtal indicatoren. Het dashboard DI is primair ontwikkeld voor beleidsdoeleinden en bevat verschillende indicatoren op de drie speerpunten in het duurzame inzetbaarheidsbeleid van het ministerie van SZW - gezondheid, scholing/ontwikkeling en mobiliteit. Om te zien hoe de duurzame inzetbaarheid zich over de tijd ontwikkelt, is een periodieke informatieverzameling en analyse noodzakelijk. Met de gegevens die met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van eind 2014 zijn verzameld, kunnen we de situatie per eind 2010, met die per eind 2012 en 2014 vergelijken. Omdat niet alleen het belangrijkste effect van beleid (verhoging arbeidsparticipatie), maar ook de belangrijkste beïnvloedende factoren (determinanten) in het model zijn opgenomen, kunnen de gekozen indicatoren aangrijpingspunten bieden voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Ook branches en organisaties van werkgevers en werknemers kunnen hier hun voordeel mee doen. Dit Dashboard DI of deze DI-monitor kan zo bijdragen aan de monitoring en evaluatie van landelijk, maar ook sectoraal en regionaal duurzaam inzetbaarheidsbeleid.