Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

SUWI : structuur in samenwerking? : onderzoek naar de SUWI-samenwerking rond bemiddeling en reïntegratie

Author: Fermin, B.M.F. · Wevers, C.W.J. · Sanders, J.M.A.F. · Wolk, J. van der
Type:book
Date:2006
Publisher: Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
Place: Den Haag
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274952
ISBN: 90-876600-2-2
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Competenties · Vakkennis · Vakbekwaamheid · Arbeidbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Arbeidsbemiddeling · Trajectbemiddeling · Reintegratie werklozen · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicpten · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · EEn-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Sociale verzekeningen · Sociale zekerheid · Nederland · Interviews

Abstract

Centraal staat in dit onderzoek de samenwerking op het gebied van bemiddeling en reïntegratie in het kader van de Wet SUWI. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen in de regionale samenwerking tussen het CWI, het UWV, de gemeenten en reïntegratiebedrijven. Deze ontwikkelingen worden verklaard vanuit de wettelijke, bestuurlijke en overige condities die van invloed zijn op de wijze waarop regionale ketenpartijen hun samenwerking vormgeven. Vervolgens worden op basis van deze inzichten de succes- en faalfactoren voor de verdere ontwikkeling van de ketensamenwerking benoemd. Van belang daarbij is de vraag in hoeverre de ontwikkelingen bijdragen aan de realisatie van de SUWI-doelstellingen en in hoeverre de bestaande (SUWI-)wetgeving een passend en voldoende stimulerend kader biedt voor de richting waarin de samenwerking zich ontwikkelt. Het onderzoek is mede gebaseerd op interviews met medewerkers van de ketenpartijen. Aan hen is ook gevraagd naar de succes- en faalfactoren rond de verdere ontwikkeling van de ketensamenwerking. Die uitspraken laten zich samenvatten in een drietal thema's: wetgeving en besturing door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; het gezamenlijke ketenbeleid en personeel en organisatie. Uitgaande van een gezamenlijk dienstverleningsconcept zouden partijen zoveel mogelijk moeten streven naar gezamenlijke competentieprofielen en opleidingsprogramma's.