Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Project "verandering van spijs" : deelrapportage 4 : Hoezo loopbaanbegeleiding?

Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275295
Report number: APRO/2007.203/11410
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Kosten van de sociale verzekering sociale lasten

Abstract

De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. De evaluatie van de verschillende projectfasen en de daaruit resulterende bevindingen gebeurt in de vorm van deelrapportages. Dit deelrapport bespreekt het belang van loopbaanstappen voor werknemers, werkgevers en samenleving. Een personeelsbestand waarbinnen werknemers regelmatig loopbaanstappen zetten, kan curatieve en preventieve effecten hebben voor werknemers: voldoening in eigen carrière en ontplooiing; behoud van werk, ook na langdurige ziekte en reorganisaties; inzetbaar tot op latere leeftijd; reïntegratie na periodes van ziekte of werkloosheid gaat gemakkelijker, daardoor behoud salaris in plaats van terugval in WIA, WW of Bijstand. Voor werkgevers: flexibel inspelen op markt- en omgevingseisen; soepel reorganiseren, zonder hoge kosten van outplacement; gemakkelijker kunnen voldoen aan Wet verbetering Poortwachter. Voor de samenleving: -duurzame arbeidsparticipatie, dwz. langer doorwerken dan nu; gezonde kenniseconomie (meer uitwisselen van kennis tussen sectoren);- tegengaan van stijging kosten sociale zekerheid.