Dimensionerings-aspecten van het natuurontwikkelingsproject Bocht van Molkwerum

More Info
expand_more

Abstract

Rijkswaterstaat, Directie Flevoland en NBLF Friesland willen op het ondiepe voorland in de Bocht van Molkwerum de natuurwaarden versterken. Dit gebied zal worden ingericht als een broedgebied voor kale grond-broeders (Sterns, Kluten en Plevieren) en een rust- en foerageergebied voor vogelsoorten zoals: Steltlopers, Meeuwen, Sterns, Eenden, Ganzen, Aalscholvers, Lepelaars en Futen. Daarnaast zal in het gebied ook ruimte worden gereserveerd voor natuurlijke successie van zoetwaterplanten. Het ontwerp bestaat uit aan een drietal evenwijdig aan de kust gelegen zandplaten, die aan de voorzijde wordt verdedigd door een lichte sortering breuksteen. Achter de verdedigde voorzijde worden de platen gedeeltelijk afgedekt met schelpen om te voorkomen dat de voorzijde van de platen begroeid raakt. Zo kan het gewenste broedbiotoop tot ontwikkeling komen. Tussen de platen wordt een ondergedoken drempel aangebracht, die tot doel heeft het doorlaten van golven te beperken zodat het achterliggende gebied in de luwte ligt. Deze notitie gaat met name in op de oriëntatie en vormgeving van de platen en de noodzakelijke verdedigingsconstructies. Het Waterloopkundig Laboratorium (WL) heeft de morfologische effecten van het natuurontwikkelingsplan op de omgeving onderzocht. De in deze nota aangehouden randvoorwaarden zijn afkomstig uit deze studie.