Searched for: year:1983 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Van Huijstee, J.J.A. (author)
Het wiskundig model ter bepali~g van getijstroomsnelheden langs de kust, ook wel aangegeven met getijmodel, berust op de veronderstelling dat het getij voor elke getijcomponent kan worden weergegeven . door een golfbeeld dat ontstaat door interferentie van één inkomende en één teruggekaatste Kelvin golf. Het getijmodel is toegepast langs drie...
master thesis 1983
document
Lodder, J.J.P. (author)
De Hoogwatervoorspelling voor de Maas is tot op heden altijd gemaakt Vanuit het looptijden beginsel. Het huidige model correleert de waterstanden van de Maas te Jambes, bij Namen, en de Ourthe bij Comblain-au-Pont aan de waterstand, 7 uur later, bij Borgharen. Een station aan de Ourthe is niet zonder reden gekozen omdat het totale strcomgebied...
master thesis 1983
document
Goetjaar, R.R.J. (author)
Deze studie heeft betrekking op de kwaliteit van lozingswater (retourwater) bij de berging van baggerspecie in een grootschalige locatie op de Maasvlakte, ook wel het "Slufterplan" genoemd, in het kustgebied bij Voorne. Wat betreft de locatie van de berging is er sprake van een viertal varianten, te weten: varianten I, Ir en III t.p.v. de...
master thesis 1983
document
Linnekamp, H.M. (author)
Sinds de mens in staat is de natuur naar zijnhand te zetten, heeft hij dit naar hartelust gedaan. Hoe minder hij in staat was de gevolgen op langere termijn te overzien, hoe méer de directe gevolgen op de voorgrond traden. Dit geldt op vele gebieden, ook op het gebied van de waterbouwkunde. De Rijn is een fraai voorbeeld van dergelijk handelen....
master thesis 1983
document
Kok, A.L. (author)
In dit hoofdontwerp is gepoogd om uitgaande van de funktionele eisen en de randvoorwaarden te komen tot het ontwerp van de turbine-eenheid. Allereerst wordt de getijdencentrale gesplitst in een aantal komponenten, elk met een specifieke funktie, en wordt het trace bepaald. Vervolgens wordt de komponent met de genererénde funktie nader uitgewerkt...
master thesis 1983
document
De Rijke, W.G. (author)
In dit rapport wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een zanddam als alternatief op de voorgestelde groene dijk. Uitgaande van het te verwachten zandverlies als gevolg van dwars-en langstransport tijdens superstormvlced en lagere stormvloeden worden de afmetingen van het zandlichaam vastgesteld, waarna een kostenvergelijking van...
master thesis 1983
document
Laboyrie, J.H. (author)
Onder invloed van een permanente stroom treedt er onder bepaalde condities zandtransport op. Bij golven treedt (naast het langstransport) ook zandtransport op tegen of in de golfrichting (dwarstransport). In tegenstelling tot permanente stroom verandert echter steeds de richting van beweging. In een halve periode wordt het zand in de ene...
master thesis 1983
document
Lodder, J.J.P. (author)
In NoordWest Suriname is er een toenemende behoefte aan irrigatiewater. Een van de rivieren waaruit water voor irrigatie onttrokken wordt is de Nickerie rivier. Langs de Nickerie rivier liggen een aantal grote polders met als belangrijkste gewas rijst. Het onttrekken van water is van invloed op de kwaliteit van het rivierwater. Het gaat dan om...
master thesis 1983
document
Van Kleef, E.A. (author)
Aan een stationaire stroming in een laboratoriumgoot met een plotselinge zijdelingse verwijding (expansieverhouding 1,5) zijn metingen gedaan met behulp van een Laser-Doppler Anemometer. De ruwheid van de bodem is gevarieerd. Gemeten zijn de gemiddelde snelheden, in longitudinale en in transversale richting, de Reynoldsspanning en de kinetische...
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
Deze studie beoogt een beknopt overzicht te geven van het Belgisch binnenvaartwegennet en van het vervoer te water in België. België beschikt over een uitgebreid waterwegennet, bestaande uit een groot aantal kanalen en rivieren. Dit net heeft in de loop van de tijd heel wat uitbreidingen en moderniseringen ondergaan en ook nu nog zijn een groot...
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
In deze studie is een ontwerp gemaakt van een scheepstrap voor tweebaksduwvaart in het kanaal Bocholt-Herentals (B). Daartoe zijn eerst een aantal alternatieven opgesteld voor deze scheepstrap en wel schutsluis, spaarbekkensluis, lift, dwars- en langshelling en pente d'eau. Van deze alternatieven zijn vervolgens de minimum afmetingen en de voor...
master thesis 1983
document
Meijers, P. (author)
In dit verslag is het resultaat neergelegd van het ontwerp van een stuw in de Narmada (in India). Deze stuw maakt deel uit van een veel groter project namelijk het bevaarbaar maken van de Narmada. Na een globale uiteenzetting van de totale situatie wordt het probleem beperkt tot het bevaarbaar maken van een deel van de rivier. Hiervoor zijn een...
master thesis 1983
document
Van Ekeren, H.J. (author)
Een OTEC-centrale maakt gebruik van de temperatuurverschillen tussen het warme oppervlaktewater (tropen) en het dieper gelegen koude water, om energie op te wekken. Zo'n centrale kan op het land (aan de kust ) worden gebouwd, maar ook drijvend worden uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel dat in het verleden al problemen heeft veroorzaakt is de...
master thesis 1983
document
Klatter, H.E. (author)
Ontwikkeling van een model voor golfvoorspelling op basis van twee parameters voor gebruik op diep water.
master thesis 1983
document
De Boer, K. (author)
De oeverbeschermende werking van een rietkraag is eerder onderwerp van studie geweest. In 1981 zijn door de Landbouwhogeschool en de Rijksdienst IJsselmeerpolders metingen in het Waard kanaal uitgevoerd. Deze metingen en de uitwerking hiervan kenden een aantal beperkingen. Bij de berekeningen van de golfdempende werking van het riet werd met een...
master thesis 1983
document
Van der Sluis, H.R. (author)
In het rapport wordt een ontwerp gemaakt voor een jachthaven aan de Nederlandse kust te Katwijk aan Zee. Op eniqe kustwaterbouwkundige aspecten - met betrekking tot een situering ter plaatse van de huidige strandlijn - wordt dieper ingegaan. Deel I: Vooronderzoek Deel II: De optimalisering van de lengte van de havendammen Deel III: De...
master thesis 1983
document
De Rijke, W.G. (author)
Het doel van de beschouwingen in dit rapport is het vastleggen van de natuurrandvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een zanddam ter plaatse van het Friese Wad, op een zodanige wijze, dat een probabilistische benadering mcgelijk is. Getracht is, de relevante invloeden op een probabilistische wijze tebeschrijven. Helaas was het in veel...
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van de waterwegen in de Belgische Kempen en in Nederlands midden-Limburg. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de huidige situatie, voor wat betreft de kanalen, die in aanmerking komen om verruimd te worden en het gebied, waarin zij gelegen zijn. Tevens wordt ingegaan op de zand- en...
master thesis 1983
document
Mutsaers, A.J. (author)
De probleemstelling kan tot het volgende worden teruggebracht: Ontwerp een dusdanige konstruktie of konstruktie-onderdeel, dat onder alle omstandigheden de afmeer-energie kan worden opgenomen; de optredende krachten moeten zoveel mogelijk naar boven worden begrensd. Wordt in vergelijking met de gebruikelijke konstruktie van fenders en palen een...
master thesis 1983
document
Rijper, R.P. (author)
The hydrodynamic coefficients of a sand-roughened horizontal cylinder have been determined for various values of the relative roughness and relative gap height between the cylinder and the plane boundary. The Morison equation was used to describe the inline force signal. The transverse force was analysed with respect to the peak values during a...
master thesis 1983
Searched for: year:1983 department:"hydraulic"
(1 - 20 of 35)

Pages