Natuurtechnische en civieltechnische aspecten van rivierdijkvegetaties