Reproductie zouttoestand getijrivieren (XII): Eendimensionaal onderzoek