Searched for:
(1 - 12 of 12)
document
Benhaddou, N. (author)
De Vlaketunnel is een verkeerstunnel, die rijksweg A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen onder het kanaal door Zuid-Beveland leidt. De tunnel bestaat uit twee landhoofden met de bijbehorende op- en afritten en een onderwatergedeelte. Dit gedeelte onder het kanaal is met de zinkmethode aangebracht. In 1990 is het kanaal door Zuid-Beveland...
master thesis 2013
document
Langendoen, E.J. (author)
In dit rapport zijn een aantal factoren onderzocht die als oorzaak gezien kunnen worden voor het groter worden van het getijverschil te Vlissingen. De laatste eeuw is het getijverschil te Vlissingen met zo'n 141/2 cm toegenomen. De wijzigingen in het vertikale getij manifesteren zich vooral in het M2 (een toename van 2.9 %), het S2 (3.7 %...
master thesis 1987
document
Franken, A.F. (author)
Oe doelstelling van het afstudeerwerk kan als volgt omschreven worden: "Het doel is om met behulp van een numeriek model de mogelijke ontwikkeling van de paleo-getijbeweging in het Noordzeebekken te rekonstrueren om zo enerzijds het inzicht in de ontwikkeling van de getijbeweging te vergroten en anderzijds de hypothese van de RGD, aangaande...
master thesis 1987
document
Tacke, J.H.P.M. (author)
Er bestaat bij de Dienst der Hydrografie behoefte aan een nauwkeurige afweging welke analyses uit het getijbestand van de Dienst wél en welke niet bij de samenstelling van de reductiekaart gebruikt moeten worden. Daarnaast is een zekere toekomstvisie met betrekking tot samenstelling en gebruik van de reductiekaart gewenst. In dit rapport wordt...
master thesis 1987
document
Van Huijstee, J.J.A. (author)
Het wiskundig model ter bepali~g van getijstroomsnelheden langs de kust, ook wel aangegeven met getijmodel, berust op de veronderstelling dat het getij voor elke getijcomponent kan worden weergegeven . door een golfbeeld dat ontstaat door interferentie van één inkomende en één teruggekaatste Kelvin golf. Het getijmodel is toegepast langs drie...
master thesis 1983
document
Hendriksen, S.A.P.J. (author)
Doel van dit onderoek ik een getijanalyse m.b.v. Arima modellen voor het voorspellen van stormvloedhoogten Als onderzoek gebied is het getij bij Vlissingen in 1976 gekozen. De basis gedachte achter ARIMA-modellen is, dat het mogelijk moet zijn om een gegeven serie waarnemingen te modelleren m.b.v. de statistische eigenschappen van die serie....
master thesis 1981
document
Bruin, J.J. (author)
Voor het ontwerp van een slibbergingsreservoir voor de kust van Hoek van Holland (in het vervolg afgekort tot H.v.H.) wordt gedacht aan een naar het noorden ombuigende verlenging van de Noorderdam van ca. 650 m en een stel golfbrekers, gecombineerd met een jachthaven, op ongeveer 4 km uit de kust en 4 km ten noorden van de kop van de Noorderdam,...
master thesis 1980
document
Burger, A.M. (author)
Er is een twee-dimensionaal numeriek getijdemodel gemaakt voor een deel van het Nederlandse kustgebied, tussen Kijkduin en de kop van Schouwen-Duivenland. De basis voor de berekeningsmethode wordt gevormd door het rekenmodel van dr. J.J. Leendertse. Nadat het model geijkt is, zijn er enige wijzigingen in aangebracht. Hierdoor is het mogelijk...
master thesis 1978
document
Kooman, D. (author)
Afleiding van de vergelijkingen voor het berekenen van lange golven (getijden) in een estuarium met een hellende bodem. Bevat algorithmes voor een computerprogramma (voorblad en 1e blz. inhoud ontbreekt)
master thesis 1974
document
Vogelaar, J. (author)
Een onderzoek naar de mogelijkheden om het Severn Estuarium in zuid-west Engeland af te sluiten door middel van geledelijke afsluiting ter verkrijging van een bassin voor een getij-centrale.
master thesis 1973
document
De Jong, B.J. (author)
Het afsluiten van een getijgebied geeft bij het voortschrijden der bouw problemen van vloeistofmechanische aard. De opening in de afsluitdam, waardoor het getij kan toetreden wordt steeds kleiner. Als gevolg daarvan blijft het getij het af te sluiten gebied meer en meer achter op het buitengetij. Hierdoor nemen de snelheden en daarmee de...
master thesis 1967
document
Schönfeld, J.C. (author)
Afleiding van de vergelijkingen voor de waterstanden en stromingen in getijrivieren en een toetsing aan de hand van een experiment in een goot met rechthoekige doorsnede
master thesis 1943
Searched for:
(1 - 12 of 12)