Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 15 of 15)
document
Schoemaker, M.A. (author)
The Hollandsche IJssel is a river between Rotterdam and Gouda and is protected from the main river system in the Netherlands by a storm surge barrier. The Hollandsche IJssel experiences several problems: the storm surge barrier dates from 1958 and has a relatively low closure reliability; three quarters of the dikes have been rejected according...
master thesis 2016
document
Klerk, W.J. (author)
In the Netherlands flood risks are often assessed by using a dike ring approach. This approach has, aside from many advantages, also some disadvantages. The main disadvantage is that, when zooming in on a small area, the effect of the system on that small area and vice versa, is or cannot be accounted for properly. Research has shown that for a...
master thesis 2013
document
Middelhoek, A.R. (author)
In de huidige situatie maakt men bij de uitvoering van risicoanalyses voor grote projecten van Ballast Nedam gebruik van de groep risicomanagement binnen Ballast Nedam Engineering. Bij kleine en middelgrote projecten is de betrokkenheid van een analist op het werk een te grote aanslag op de projectkosten. De afwezigheid van risicoanalisten en...
master thesis 2002
document
De Wit, J. (author)
Van oudsher heeft Nederland te maken met rivieroverstromingen. Door de eeuwen heen werd er in het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs (HSL-Zuid) zal in het Groene Hart tussen Leiderdorp en Hazerswoude een 7 kilometer lange boortunnel worden gerealiseerd. Deze Groene Harttunnel bestaat uit ssn buis voor beide...
master thesis 2001
document
Wehrung, M.J. (author)
Het sluizencomplex Vlissingen is opgebouwd uit stalen damwandconstructies. In de afgelopen 45 jaar is er minimaal onderhoud gepleegd aan deze constructies. De provincie Zeeland was benieuwd naar de huidige staat en de te verwachten restlevensduur van het complex. Witteveen+Bos heeft vervolgens een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, waarbij een...
master thesis 2001
document
Westebring, F. (author)
In de natte infrastructuur worden kunstwerken vaak als op zichzelf staande eenheden beschouwd. Zij maken echter bijna altijd deel uit van een groter systeem. Het idee bestond dat er tussen de kunstwerken ook een zekere afhankelijkheid bestaat. Het probleem is echter dat er weinig inzicht is wat de effecten van die afhankelijkheid zijn op de...
master thesis 2001
document
Hoogerwerf, J. (author)
Om de grond aan het boorfront van een tunnelboormachine (TBM) stabiel te kunnen afgraven dient dit boorfront door middel van een steundruk te worden gestabiliseerd. Bij een TBM van het type "vloeistof-ondersteund" gebeurt dit met behulp van een onder druk staande kleisuspensie, die daarbij ten dele het grondmassief indringt. Om een beter inzicht...
master thesis 1999
document
De Kruijk, D.S. (author)
In opdracht van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wordt een beleidsanalyse naar de maritieme toegang tot de havens van Gent en Terneuzen uitgevoerd. Deze risicoanalyse vormt een onderdeel van de beleidsanalyse. Het hoofddoel van deze risicoanalyse is het leveren van een bijdrage aan het besluitvormingsproces rond de verschillende...
master thesis 1998
document
Rogge, W.T.H. (author)
Risk analysis to the uncertainties in the execution of reclamation works in front of the Dutch coast for the construction of a new airport in the North Sea.
master thesis 1998
document
Pals, H. (author)
master thesis 1998
document
Rob, E.H. (author)
Voordat een luchthaven, in dit geval Schiphol, mag uitbreiden, zijn nogal wat verschillende besluiten te nemen. Ter ondersteuning van de besluiten dient een Milieu effect-rapport (MER) opgesteld worden. Een van de elementen van dit MER is (de verandering van) het extern risico rond de luchthaven. Voor de berekening van het externe risico zijn...
master thesis 1997
document
Van Elsdingen, D.S.J. (author)
Het wordt steeds moeilijker voor een tunnelproject een locatie te vinden voor het bouwdok voor de tunnelelementen. Het is daarom aantrekkelijk een bestaand bouwdok te gebruiken en de tunnelelementen over langere afstand te vervoeren, desnoods over zee. Om het transport van een tunnelelement over zee te bewerkstelligen zijn een aantal facetten...
master thesis 1997
document
Chouchena, D.M. (author)
Dit afstudeeronderzoek richt zich op de ontwikkeling van de verwachte kosten van grote waterbouwkundige en infrastructurele projecten en de onzekerheden omtrent deze kosten gedurende de verschillende projectfasen. Uit diverse onderzoeken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat [1] blijkt dat kostenramingen van dergelijke projecten vaak...
master thesis 1997
document
Klaassen, D. (author)
Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen wordt gewerkt aan het opstellen van een algemene benadering voor de veiligheidsbeoordeling van waterkeringen (bepaling van inundatierisico). Voor beweegbare waterkeringen moet, naast de kans op overslag van water over de kering of het bezwijken van de constructie, ook de kans dat de kering...
master thesis 1995
document
Van Kinderen, S. (author)
Door het gebrek aan ervaring is het ontwerpen van een geboorde tunnel niet eenvoudig. Onbekend is welke risico's aan het boren in slappe grond verbonden zijn en wat hun onderlinge relatie is. Het afstudeerwerk bestaat uit de risicoanalyse van een geboorde tunnel in slappe grond, waarbij is vastgesteld wanneer een tunnel faalt. De risicoanalyse...
master thesis 1995
Searched for: department:"Hydraulic"
(1 - 15 of 15)