Searched for: department:"Hydraulic"
(2,121 - 2,138 of 2,138)

Pages

document
Walma van der Molen, G.J. (author)
Dit rapport omvat de invloed van de getijbeweging op de stroming in de havenmonding. Daarnaast verschaft dit rapport informatie over de invloed van Buioscillaties bij Hoek van Holland op de stroming in de havenmonding.
master thesis 1967
document
Kranenburg, C. (author)
Ten behoeve van de berekeningen van troskrachten van schepen in en bij sluizen is het van belang de scheepsbewegingen te kennen, zoals dompen en stampen. Een belangrijke aandrijvende kracht daarbij is een translatiegolf die ontstaat door het schutproces. In dit verslag zijn de hydrodynamische vergelijkingen voor genoemde krachten fysisch afgeleid.
master thesis 1967
document
Van den Hazel, N.W. (author)
Afleiding van golfvergelijkingen voor doordringing in een poreus medium (bijv. een breuksteen golfbreker).
master thesis 1967
document
Van Spaendonck, E. (author)
Tijdens dit afstudeerwerk is er onderzoek verricht naar de invloed van golven op de mond van de Oosterschelde
master thesis 1967
document
De Jong, B.J. (author)
Het afsluiten van een getijgebied geeft bij het voortschrijden der bouw problemen van vloeistofmechanische aard. De opening in de afsluitdam, waardoor het getij kan toetreden wordt steeds kleiner. Als gevolg daarvan blijft het getij het af te sluiten gebied meer en meer achter op het buitengetij. Hierdoor nemen de snelheden en daarmee de...
master thesis 1967
document
Huisman, P. (author)
Bij het ontwerpen van projecten moet de ingenieur beslissingen maken. Beslissingen ten aanzien van situering, type en afmetingen, niet slechts van het geheel, maar ook van onderdelen en details. Vroeger werden deze beslissingen op het gevoel genomen, maar dit moet vervangen worden door een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze. Dit moet gedaan...
master thesis 1966
document
De Hartog, A.H. (author)
Analyse van de scheepsbewegingen in een kanaal ten gevolge van de translatiegolven die ontstaan bij het schutten van schepen.
master thesis 1966
document
Burger, P. (author)
Het doel van de uitgevoerde kombergingsberekening is het bepalen van de stroomsnelheden (en debieten) die zullen optreden in het grote sluitgat in de westelijke dijk van de ontworpen polder tussen Ameland en Friesland.
master thesis 1966
document
Van den Bunt, J.D. (author)
Het doel van het onderzoek is: na te gaan in hoeverre het hele verschijnsel van het binnenvaren van een duweenheid in een relatief nauwe sluis kan worden berekend
master thesis 1966
document
De Lange, H. (author)
Bestudeeed wordhthet kustporfiel van een zandige kust, zoals het in een model ontstaat t.g.v. loodrecht invallende golven. Gofhoogte en periode zullen constant in de tijd worden gehouden. Door beperkte afmetingen van het model in kustlangsrichiting, zullen de werkingen in hoofdzaak tweedimensionaal blijven.
master thesis 1965
document
Van den Bunt, J.D. (author)
Bij het vaststellen van afmalingslijnen door de Commissie Wateronttrekking werd, evenals bij de verwerking van de metingen bij de proefpompingen, aangenomen dat de rievier bodem zo goed als doorlaetnd is dat de invloed van een afmaling op de zuidoever zich uitstrekt tot hoogstens 100 m voorbij de as van de rivier. Hetzelfde geldt voor de...
master thesis 1965
document
Van Kuik, P.H. (author)
De problemen die samenhangen met de ontsluiting van Ameland door middel van een vaste oeververbinding zijn voortgekomen uit vragen, die rezen binnen de studiegroep Ameland. Deze studiegroep is opgericht door de sectie stedebouwkunde van de afdeling Bouwkunde en door de afdeling der Weg en Waterbouwkunde der Technische Hoge School te Delft. De...
master thesis 1965
document
Visser, H. (author), De Leeuw, R. (author)
Het is bekend dat de toepassing van een dikke kop aan een golfbreker met verticale wanden invloed heeft op de golfhoogteverdeling achter de golfbreker. Dit onderzoek is verricht om een methode te vinden om deze invloed te bepalen en tevens te verklaren. Nadat dit vooronderzoek is afgerond is er begonnen met een zo economisch mogelijk ontwerp van...
master thesis 1965
document
Verspuy, C. (author)
In dit ontwerp worden nieuwe mogelijkheden besproken die bestaan op het gebied van de elektrische modelmethode voor de oplossing van grondwaterproblemen. Na een aantal algemene beschouwingen over de problemen die bestaan en de oplossingsmogelijkheden, wordt nader ingegaan op de modelmethode m.b.v. een elektrische plaatgeleider. Naast de...
master thesis 1965
document
Van Ginkel, N. (author)
Aangezien de stroming in de kom wordt veroorzaakt door het getij buiten de kom, zal om deze stroming te kunnen voorspellen allereerst het getij buiten de kom bekend zijn. In dit deelonderwrp "getijden" wordt het getij buiten de kom bepaald.
master thesis 1964
document
Geleedst, M. (author), De Geeter, P.J. (author)
Bestuudeerd wordt in het hydraulisch deel: Wijziging in hoogte, freqentie van stormvloeden in het betreffende waddengebied en de afleiding voor dit onderzoek noodzakelijke formules. Uitvoering van de gedtijberekeningen. In the technisch deel: het tracee en profiel van de dam in het Eijerlandse gat, en de scheidingsdam, de sluitgatern en een...
master thesis 1961
document
Fontijn, H.L. (author)
Het doel van dit onderzoek is de bestudering van enkele eigenschappen van een stromingswijze, welke gewoonlijk wordt aangeduid met de naam "rolgolven". De rolgolven behoren tot de grote familie van de z.g. zwaartekrachtgolven; alhoewel binnen deze groep de rolgolven geen plaats van overwegende betekenis innemen, zijn zij toch indirect belangrijk...
master thesis 1960
document
Schönfeld, J.C. (author)
Afleiding van de vergelijkingen voor de waterstanden en stromingen in getijrivieren en een toetsing aan de hand van een experiment in een goot met rechthoekige doorsnede
master thesis 1943
Searched for: department:"Hydraulic"
(2,121 - 2,138 of 2,138)

Pages